Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista operatorów języka VBScript

Operatory:
Dodawanie (+) Dodawanie dwu liczb
And Logiczna lub bitowa koniunkcja (iloczyn) dwu wyrażeń
Przyszeregowanie (=) Przyszeregowanie wartości zmiennej lub właściwości
Konkatenacja (&) Połączenie dwu wyrażeń do łańcucha
Dzielenie (/) Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba dziesiętna)
Eqv Logiczna lub bitowa równoznaczność dwu wyrażeń
Poteęgowanie (^) Potęgowanie liczby
Imp Logiczna lub bitowa implikacja dwu wyrażeń
Dzielenie całoliczbowe (\) Iloraz dwu liczb (wynikiem jest liczba całkowita)
Is Porównanie dwu odniesień do obiektów
Mod Reszta po dzieleniu dwu liczb ("modulo" operator)
Mnożenie (*) Mnożenie dwu liczb
Not Logiczna lub bitowa negacja wyrażenia
Or Logiczna lub bitowa alternatywa dwu wyrażeń
Odejmowanie (-) Różnica dwu liczb lub wskazanie ujemnej części wartości wyrażenia liczbowego
Xor Logiczna lub bitowa ekskluzja dwu wyrażeń
Operatory porównania:
=równość
<>nierówność
<mniejsze niż
>większe niż
<=mniejsze lub równe
>=większe lub równe
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice