Promotic

Seznam funkcí jazyka VBScript

Kategorie funkcí:
VBScript funkce s datovými typy:
CBool()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Boolean
CByte()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Byte
CDate()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Date
CDbl()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double
CInt()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Integer
CLng()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Long
CSng()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single
CStr()Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu String
IsArray()Vrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná je pole
IsDate()Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze převést na datum
IsEmpty()Vrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná byla inicializována
IsNull()Vrací logickou hodnotu která určuje, zda výraz obsahuje neplatná data
IsNumeric()Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze vyhodnotit jako číslo.
IsObject()Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz reprezentuje referenci na platný automation objekt
TypeName()Vrací řetězec poskytující informace o datovém typu proměnné
VarType()Vrací hodnotu indikující datový typ proměnné
VBScript vizualizační funkce (Viz také: Pm vizualizační metody):
InputBox()Zobrazí okno pro zadání hodnoty
MsgBox()Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatelem na tlačítko
VBScript matematické funkce (Viz také: Pm vlastnosti a metody matematické a jiné):
Abs()Absolutní hodnota čísla
Atn()Vrací arcustangens čísla
Cos()Vrací cosinus úhlu
Eval()Vypočítá výraz a vrací jeho hodnotu
Exp()Vrací umocněný základ přirozeného logaritmu (e)
Fix()Vrací celou část čísla
FormatNumber()Vrací výraz naformátovaný jako číslo
FormatPercent()Vrací výraz naformátovaný jako procento (vynásobený 100) se symbolem "%"
Hex()Vrací řetězec který představuje hodnotu čísla v hexadecimálním tvaru
Int()Vrací celou část čísla
Log()Vrací přirozený logaritmus čísla
Oct()Vrací řetězec který představuje oktálovou hodnotu čísla
Rnd()Vrací náhodné číslo
Round()Vrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst
Sgn()Vrací celé číslo indikující znaménko čísla
Sin()Vrací sinus úhlu
Sqr()Druhá odmocnina čísla
Tan()Vrací tangentu úhlu
VBScript funkce s datumem a časem (Viz také: Pm metody pro datum a čas):
Date()Vrací aktuální systémové datum
DateAdd()Vrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiff()Vrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
DatePart()Vrací požadovanou část datumu
DateSerial()Vrací datum když je zadán rok, měsíc a den
DateValue()Vrací datum bez času
Day()Den v měsíci (celé číslo 1-31)
FormatDateTime()Vrací výraz naformátovaný jako datum nebo čas
Hour()Hodina dne (celé číslo 0-23)
Minute()Minuta v hodině (celé číslo 0-59)
Month()Měsíc (celé číslo 1-12)
MonthName()Vrací název měsíce
Now()Vrací současný systémový datum a čas
Second()Sekunda v minutě (celé číslo 0-59)
Time()Vrací současný systémový čas bez datumu
TimeSerial()Vrací hodnotu typu Date obsahující čas určený hodinou, minutou a sekundou
TimeValue()Vrací hodnotu typu Date obsahující čas
Weekday()Den v týdnu
WeekdayName()Vrací název dne v týdnu
Year()Rok (celé číslo)
VBScript funkce s textem (string) (Viz také: Pm metody s textem (string)):
Asc()Vrací kód ANSI znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci
Chr()Vrací znak spojený se zadaným kódem
InStr()Vrací pozici prvního výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném
InstrRev()Vrací pozici výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném od konce řetězce
Join()Vrací řetězec vytvořený spojením několika podřetězců obsažených v poli
LCase()Vrací řetězec se všemi písmeny převedenými na malá písmena (lowercase)
Left()Vrací určený počet znaků (podřetězec) z levé strany řetězce
Len()Vrací počet znaků v řetězci
LTrim()Vrací kopii řetězce bez počátečních mezer (left trim)
Mid()Vrací určený počet znaků (podřetězec) z řetězce
Replace()Vrací řetězec, ve kterém byl určený podřetězec nahrazen jiným řetězcem s určeným počtem záměn
Right()Vrací určený počet znaků z pravé strany řetězce
RTrim()Vrací kopii řetězce bez ukončovacích mezer na konci (right trim)
Space()Vrací řetězec sestávající se z určeného počtu mezer
Split()Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
StrComp()Vrací hodnotu indikující výsledek řetězcového porovnání
String()Vrací řetězec zadané délky naplněný určitým znakem
StrReverse()Vrací řetězec s obráceným pořadím znaků určeného řetězce
Trim()Vrací kopii textového řetězce bez počátečních i ukončovacích mezer
UCase()Vrací řetězec se všemi písmeny převedenými na velká písmena (uppercase)
VBScript funkce s polem (array):
Array()Vrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot
Filter()Vrací podmnožinu pole řetězců podle určeného filtrovaného kritéria.
LBound()Vrací nejmenší možný index pro určený rozměr pole
UBound()Vrací největší možný index pro určený rozměr pole
VBScript jiné funkce:
CreateObject()Vytvoří a vrací Automation objekt
GetObject()Vrací objekt Automation ze souboru
RGB()Vrací celé číslo, které představuje hodnotu RGB barvy
© MICROSYS, spol. s r.o.