Promotic

Seznam funkcí jazyka VBScript

Kategorie funkcí:
VBScript funkce s datovými typy:
CBoolVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Boolean
CByteVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Byte
CDateVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Date
CDblVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Double
CIntVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Integer
CLngVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Long
CSngVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu Single
CStrVrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu String
IsArrayVrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná je pole
IsDateVrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze převést na datum
IsEmptyVrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná byla inicializována
IsNullVrací logickou hodnotu která určuje, zda výraz obsahuje neplatná data
IsNumericVrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz lze vyhodnotit jako číslo.
IsObjectVrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz reprezentuje referenci na platný automation objekt
TypeNameVrací řetězec poskytující informace o datovém typu proměnné
VarTypeVrací hodnotu indikující datový typ proměnné
VBScript vizualizační funkce (Viz také: Pm vizualizační metody):
InputBoxZobrazí okno pro zadání hodnoty
MsgBoxZobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatelem na tlačítko
VBScript matematické funkce (Viz také: Pm vlastnosti a metody matematické a jiné):
AbsAbsolutní hodnota čísla
AtnVrací arcustangens čísla
CosVrací cosinus úhlu
EvalVypočítá výraz a vrací jeho hodnotu
ExpVrací umocněný základ přirozeného logaritmu (e)
FixVrací celou část čísla
FormatNumberVrací výraz naformátovaný jako číslo
FormatPercentVrací výraz naformátovaný jako procento (vynásobený 100) se symbolem "%"
HexVrací řetězec který představuje hodnotu čísla hexadecimálně
IntVrací celou část čísla
LogVrací přirozený logaritmus čísla
OctVrací řetězec který představuje oktálovou hodnotu čísla
RndVrací náhodné číslo
RoundVrací číslo zaokrouhlené na určený počet desetinných míst
SgnVrací celé číslo indikující znaménko čísla
SinVrací sinus úhlu
SqrDruhá odmocnina čísla
TanVrací tangentu úhlu
VBScript funkce s datumem a časem (Viz také: Pm metody pro datum a čas):
DateVrací aktuální systémové datum
DateAddVrací datum zvětšené o určené časové rozpětí
DateDiffVrací počet časových rozpětí mezi dvěma datumy
DatePartVrací požadovanou část datumu
DateSerialVrací datum když je zadán rok, měsíc a den
DateValueVrací datum bez času
DayDen v měsíci (celé číslo 1-31)
FormatDateTimeVrací výraz naformátovaný jako datum nebo čas
HourHodina dne (celé číslo 0-23)
MinuteMinuta v hodině (celé číslo 0-59)
MonthMěsíc (celé číslo 1-12)
MonthNameVrací název měsíce
NowVrací současný systémový datum a čas
SecondSekunda v minutě (celé číslo 0-59)
TimeVrací současný systémový čas bez datumu
TimeSerialVrací hodnotu typu Date obsahující čas určený hodinou, minutou a sekundou
TimeValueVrací hodnotu typu Date obsahující čas
WeekdayDen v týdnu
WeekdayNameVrací název dne v týdnu
YearRok (celé číslo)
VBScript funkce s textem (string) (Viz také: Pm metody s textem (string)):
AscVrací kód ANSI znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci
ChrVrací znak spojený se zadaným kódem
InStrVrací pozici prvního výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném
InstrRevVrací pozici výskytu jednoho řetězce v řetězci jiném od konce řetězce
JoinVrací řetězec vytvořený spojením několika podřetězců obsažených v poli
LCaseVrací řetězec se všemi písmeny převedenými na malá písmena (lowercase)
LeftVrací určený počet znaků (podřetězec) z levé strany řetězce
LenVrací počet znaků v řetězci
LTrimVrací kopii řetězce bez počátečních mezer (left trim)
MidVrací určený počet znaků (podřetězec) z řetězce
ReplaceVrací řetězec, ve kterém byl určený podřetězec nahrazen jiným řetězcem s určeným počtem záměn
RightVrací určený počet znaků z pravé strany řetězce
RTrimVrací kopii řetězce bez ukončovacích mezer na konci (right trim)
SpaceVrací řetězec sestávající se z určeného počtu mezer
SplitVrací 1-rozměrné pole podřetězců
StrCompVrací hodnotu indikující výsledek řetězcového porovnání
StringVrací řetězec zadané délky naplněný určitým znakem
StrReverseVrací řetězec s obráceným pořadím znaků určeného řetězce
TrimVrací kopii textového řetězce bez počátečních i ukončovacích mezer
UCaseVrací řetězec se všemi písmeny převedenými na velká písmena (uppercase)
VBScript funkce s polem (array):
ArrayVrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot
FilterVrací podmnožinu pole řetězců podle určeného filtrovaného kritéria.
LBoundVrací nejmenší možný index pro určený rozměr pole
UBoundVrací největší možný index pro určený rozměr pole
VBScript jiné funkce:
CreateObjectVytvoří a vrací Automation objekt
GetObjectVrací objekt Automation ze souboru
RGBVrací celé číslo, které představuje hodnotu RGB barvy
© MICROSYS, spol. s r. o.