Update cookies preferences
Promotic

CreateObject - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vytvoří a vrací Automation objekt.
Syntaxe:
Object CreateObject(Variant class)
Parametry:
class(Variant) třída. Užívá syntaxi JmenoServeru.JmenoTypu:
JmenoServeru - Název aplikace poskytující objekt
JmenoTypu - Typ nebo třída vytvářeného objektu
Poznámka:
Automation servery poskytují nejméně jeden typ objektu. Například aplikace textového editoru může poskytovat objekt aplikace, objekt Dokument a objekt Nástrojová lišta.
Vytvoření Automation objektu se provede přiřazením objektu vráceného funkcí CreateObject do proměnné objektu:
Dim oExcel
Set oExcel = CreateObject("Excel.Sheet")

Tento skript startuje aplikaci vytvářející objekt (v tom případě Microsoft Excel tabulku). Jakmile se vytvoří objekt, lze se na něj ve skriptu odkazovat pomocí vytvořené proměnné objektu.
Příklad1:
Vytvoří soubor Test.xls pomocí programu EXCEL
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oExcelApp, oWorkbook, oSheet
Set oExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
oExcelApp.Visible = true
Set oWorkbook = oExcelApp.WorkBooks.Add
Set oSheet = oExcelApp.Sheets(1)

oSheet.Cells(1, 1) = oWorkbook.Sheets.Count
oSheet.Cells(1, 2) = 34
oSheet.Cells(2, 1) = Now()

oSheet.SaveAs "C:\Data\Test.xls"
oExcelApp.Quit
Příklad2:
Vytvoří soubor Test.doc pomocí programu WORD
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oWord
Set oWord = CreateObject("Word.Basic")
oWord.AppShow
oWord.FileOpen "C:\Data\Test.doc"
oWord.Insert "" & vbNewLine
oWord.Insert "Teplota=" & pMe.Pm("/Kogen/Temp").Value & " °C " & vbNewLine
oWord.FileSave
© MICROSYS, spol. s r.o.