Update cookies preferences
Promotic

CreateObject - funkcja języka VBScript

Opis:
Wytworzy oraz zwraca obiekt Automation.
Składnia:
Object CreateObject(Variant class)
Parametry:
class(Variant) klasa. Stosuje składnię NazwaSerwera.NazwaTypu:
NazwaSerwera - Nazwa aplikacji oferującej dany obiekt
NazwaTypu - Typ lub klasa wytwarzanego obiektu
Notatka:
Serwery Automation oferują przynajmniej jeden typ obiektu Na przykład aplikacja edytora tekstów może oferować obiekt aplikacja, obiekt Dokument oraz obiekt Pasek narzędziowy.
Wytworzenie obiektu Automation zostanie wykonane przez przyszeregowanie obiektu wytworzonego przy pomocy funkcji CreateObject do zmiennej obiektu:
Dim oExcel
Set oExcel = CreateObject("Excel.Sheet")

Skrypt ten uruchamia aplikację, która wytwarza obiekt (w tym przypadku tabelę Microsoft Excel). Od wytworzenia obiektu można się do niego odnosić w skrypcie przy pomocy wytworzonej zmiennej obiektu.
Przykład1:
Wytworzy plik Test.xls przy pomocy programu EXCEL
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oExcelApp, oWorkbook, oSheet
Set oExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
oExcelApp.Visible = true
Set oWorkbook = oExcelApp.WorkBooks.Add
Set oSheet = oExcelApp.Sheets(1)

oSheet.Cells(1, 1) = oWorkbook.Sheets.Count
oSheet.Cells(1, 2) = 34
oSheet.Cells(2, 1) = Now()

oSheet.SaveAs "C:\Data\Test.xls"
oExcelApp.Quit
Przykład2:
Wytworzy plik Test.doc przy pomocy programu WORD
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oWord
Set oWord = CreateObject("Word.Basic")
oWord.AppShow
oWord.FileOpen "C:\Data\Test.doc"
oWord.Insert "" & vbNewLine
oWord.Insert "Temperatura=" & pMe.Pm("/Kogen/Temp").Value & " °C " & vbNewLine
oWord.FileSave
© MICROSYS, spol. s r.o.