Promotic

Zdarzenia - karta obiektu PmaObject

Opis:
Karta służy do definiowania algorytmów danych zdarzeń. Algorytm zostanie wykonany w chwili, kiedy wystąpi zdarzenie, do którego jest algorytm przyporządkowany.
Karta jest wspólna dla kilka obiektów, władanie patrz Podstawowa obsługa edytora skryptu. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
Konfiguratory:
ZdarzeniaLista zdarzeń obiektu.
Po wybraniu zdarzenia można określić skrypt, który ma zostać wykonany po inicjalizacji tego zdarzenia.
Zdarzenia danego obiektu są opisane w opisie karty "Zdarzenia" konkretnego Pma obiektu.
Po naciśnięciu klawisza F1 zostanie wywołana pomoc dla wybranego zdarzenia.
ParametryLista parametrów zdarzenia.
Parametry danego zdarzenia znajdują się w opisie tego zdarzenia (patrz np. PmaRoot.onUserLogoff).
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Jeżeli zachodzi potrzeba o danym zdarzeniu dowiedzieć się czegoś bliższego, wtedy takie informacje są dostępne jako właściwości obiektu pEvent i takie właściwości są wypisane w edytorze skryptu.
Dużo zdarzeń nie wymaga żadnych dodatkowych informacji, w takim wypadku obiekt pEvent nie posiada żadnych właściwości i nie ma żadnego znaczenia.
Niektóre zdarzenia (np. zdarzenie PmaRoot.onKeyPress) jednak wymagają dodatkowych informacji (np. informacja o kodzie naciśniętego klawisza). W tym przypadku można taką informację stwierdzić we właściwości pEvent.Code.
EdytujKliknięciem na ten przycisk można otworzyć okno do edycji skryptu, które umożliwia wygodne zdefiniowanie skryptu (okno zajmuje cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlona współrzędne kursora, co jest dogodne przy wyszukiwaniu błędów w skrypcie).
Patrz również:

Historia:
Pm8.00.08: Zostały usunięte przyciski "Test" (do kontroli składniowej poprawności skryptu) i "Edit" (do ziwększenia edytora skryptu na cały ekran). Te funkcjonalności zostały przesunięte do menu lokalnego w edytorze skryptu.
© MICROSYS, spol. s r.o.