Promotic

Zdarzenia - karta obiektu PmaObject

Opis:
Karta służy do definiowania algorytmów danych zdarzeń. Algorytm zostanie wykonany w chwili, kiedy wystąpi zdarzenie, do którego jest algorytm przyporządkowany.
Karta jest wspólna dla kilka obiektów, władanie patrz Podstawowa obsługa edytora skryptu. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
Konfiguratory:
ZdarzeniaLista zdarzeń obiektu.
Po wybraniu zdarzenia można określić skrypt, który ma zostać wykonany po inicjalizacji tego zdarzenia.
Zdarzenia danego obiektu są opisane w opisie karty "Zdarzenia" konkretnego Pma obiektu.
Po naciśnięciu klawisza F1 zostanie wywołana pomoc dla wybranego zdarzenia.
ParametryLista parametrów skryptu.
Każdy parametr przedstawia daną wartość. Na przykład wartością parametru pMe jest odniesienie do Pma obiektu posiadającego kartę "Zdarzenia", w której jest zdefiniowany parametr ten.
Parametry danej karty "Zdarzenia" znajdują się w opisie konkretnej karty "Zdarzenia" konkretnego Pma obiektu.
EdytujKliknięciem na ten przycisk można otworzyć okno edycji skryptu, które umożliwia wygodne zdefiniowanie skryptu (okno zajmuje cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlona współrzędne kursora, co jest dogodne przy wyszukiwaniu błędów w skrypcie).
Notatka:
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMe(Object) Odniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Jeżeli zachodzi potrzeba o danym zdarzeniu dowiedzieć się czegoś bliższego, wtedy takie informacje są dostępne jako właściwości obiektu pEvent i takie właściwości są wypisane w edytorze skryptu.
Dużo zdarzeń nie wymaga żadnych dodatkowych informacji, w takim wypadku obiekt pEvent nie posiada żadnych właściwości i nie ma żadnego znaczenia.
Niektóre zdarzenia (np. zdarzenie PmaRoot.onKeyPress) jednak wymagają dodatkowych informacji (np. informacja o kodzie naciśniętego klawisza). W tym przypadku można taką informację stwierdzić we właściwości pEvent.Code.

Historia:
Pm8.00.08: Zostały usunięte przyciski "Test" (do kontroli składniowej poprawności skryptu) i "Edit" (do ziwększenia edytora skryptu na cały ekran). Te funkcjonalności zostały przesunięte do lokalnego menu w edytorze skryptu.
© MICROSYS, spol. s r. o.