Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zdarzenia - zakładka obiektu PmaObject

Opis:
Zakładka służy do definiowania algorytmów danych zdarzeń. Algorytm zostanie wykonany w chwili, kiedy wystąpi zdarzenie, do którego jest algorytm przyporządkowany.

Zakładka jest wspólna dla kilku obiektów, władanie patrz Podstawowa obsługa edytora skryptów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.

Pozycje konfiguracji:
ZdarzeniaLista zdarzeń obiektu.

Po wybraniu zdarzenia można określić skrypt, który ma zostać wykonany po inicjalizacji tego zdarzenia.

Zdarzenia danego obiektu są opisane w opisie konkretnej zakładki Zdarzenia konkretnego Pma obiektu.

Po naciśnięciu klawisza F1 zostanie wywołana pomoc dla wybranego zdarzenia.

ParametryLista parametrów skryptu.

Każdy parametr przedstawia daną wartość. Na przykład wartością parametru pMe jest odniesienie do Pma obiektu posiadającego zakładkę Zdarzenia, w której jest zdefiniowany opisywany parametr.

Parametry danej zakładki Zdarzenia znajdują się w opisie konkretnej zakładki Zdarzenia konkretnego Pma obiektu.

EdytujPrzez kliknięcie na ten przycisk można otworzyć okno edycji skryptu, które umożliwia wygodne zdefiniowanie skryptu (okno zajmuje cały ekran, w dolnej części okna są wyświetlona współrzędne kursora, co jest dogodne przy wyszukiwaniu błędów w skrypcie).
Parametry wspólne dla wszystkich zdarzeń:
pMeOdniesienie do PmaObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEventOdniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Jeżeli zachodzi potrzeba o danym zdarzeniu dowiedzieć się czegoś bliższego, wtedy takie informacje są dostępne jako właściwości obiektu pEvent i takie właściwości są wypisane w edytorze skryptów.

Dużo zdarzeń nie wymaga żadnych dodatkowych informacji, w takim wypadku obiekt pEvent nie posiada żadnych właściwości i nie ma żadnego znaczenia.

Niektóre zdarzenia (np. zdarzenie PmaRoot.onKeyPress) jednak wymagają dodatkowych informacji (np. informacja o kodzie naciśniętego klawisza). W tym przypadku można taką informację stwierdzić z właściwości pEvent.Code.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice