Promotic

Pm - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego.
Składnia:
Object Pm(String sPath, [Long nAttr])
Parametry:
sPath(String) Ścieżka względna lub bezwzględna do Pma obiektu w drzewie Pma obiektów (rozróżnia duże/małe litery).
Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w drzewie Pma obiektów. Adresacja poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /.
- Do zagnieżdżonego Pma obiektu podrzędnego odnosi się jego nazwą.
- Do nadrzędnego Pma obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. .
- Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmaObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podobiektu implementacyjnego (np. #vars).
To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo Pma obiektów aplikacji (wytworzone przez użytkownika) i zaczyna adresować podobiekty implementacyjne Pma obiektu. Na przykład "/appdata/data/#vars/Temperatura".
nAttr[opcjonalne] (Long) umożliwia zmianę zachowania funkcji.
0 (domyślnie) - Zachowanie standardowe.
1 - Przy odniesieniu do nieistiejącego obiektu nie dojdzie do powstania globalnego błędu INFO systemu.
Notatka:
Przy pomocy tej metody można uzyskać odniesienie do danego obiektu względem do obiektu, w którym metoda ta została wywołana. W parametrze sPath nie musi się zatem znajdować zupełna ścieżka (ścieżka bezwzględna, lecz ścieżka względna. Ścieżka względna określa się bez ukośnika (/). Jeżeli jest potrzebne odnieść się do obiektu nadrzędnego (rodzicielskiego), wtedy można wprowadzić 2 kropki (tak jak jest zwyczajne na przykład przy wprowadzaniu ścieżki względnej do plików w SO Windows).
Jeżeli ścieżka określona przez parametr sPath rozpoczyna się ukośnikiem (/), wtedy jest uważana za bezwzględną, tzn. ścieżka jest określona względem do głównego obiektu aplikacji - względna do obiektu PmaRoot.

Identyfikator #vars: Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu".
Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
 
Identyfikator #ext: Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).

W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do Pma obiektu w drzewie Pma obiektów lub do jego podobiektu implementacyjnego. Patrz również: #pragma variable x = PmaObjectRef("ścieżka").
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Zwraca odniesienie do Pma obiektu przy pomocy ścieżki bezwzględnej:
o = oObject.Pm("/Kociol1/Temperatura");

// Zwraca odniesienie przy pomocy ścieżki względnej. Obiekt zostanie wyszukany na tym samym poziomie w drzewie obiektów jako obiekt, w którym niniejsza metoda została wywołana:
o = oObject.Pm("../Temperatura");

// Zwraca odniesienie przy pomocy ścieżki względnej. Obiekt zostanie wyszukany między obiektami podrzędnymi obiektu, w którym niniejsza metoda została wywołana:
o = oObject.Pm("Temperatura");

// Zwraca odniesienie do podobiektu PmVar obiektu PmaData:
oVar = pMe.Pm("/Kociol1/Data/#vars/Temperatura");

// Stwierdzi istnienie określonego obiektu (ewentualny błąd nie zostanie wygenerowany w INFO systemie):
o = oObject.Pm("/Kociol1/Temperatura", 1);
if (o)
{
// ...
}
© MICROSYS, spol. s r.o.