Promotic

Obiekt PmaRoot

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa obiektów aplikacji, posiada nazwę "PmaRoot" i jest zawsze tylko jeden w każdej aplikacji. Obiekt ten przedstawia całą aplikację.

Obiekt ten nie można usunąć ani przesuníć w drzewie Pma obiektów. W kartach tego obiektu są ustawiane podstawowe parametry aplikacji. W tym obiekcie można wytworzyć obiekty takie same jak w obiekcie PmaFolder.

Podobną funkcję pełni obiekt PmgRoot w drzewie Pmg obiektów w edytorze grafiki.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddEventTimer()Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji zdarzenia po upływie określonego czasu
RemoveEventTimer()Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upływie określonego czasu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onAppErrorJest wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji
onAppSignalJest wywołane po uruchomieniu oprogramowania PmSignal.exe
onAppStartBeginJest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji
onAppStartEndJest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji
onAppStopBeginJest wywołane po poleceniu do zatrzymania aplikacji
onAppStopEndJest wywołane po zakończeniu aplikacji
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu dowolnego klawisza
onSystemMenuFillJest wywołane przy wyświetleniu menu systemowego
onSystemMenuSelectJest wywołane przy wybraniu pozycji z systemowego menu aplikacji
onTimeChangeJest wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera
onUserLogoffJest wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji
onUserLogonBeginJest wywołane po potwierdzeniu zalogowania użytkownika działającej aplikacji
onUserLogonEndJest wywołane po pomyślnym zalogowaniu użytkownika do uruchomionej aplikacji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
AplikacjaUstawienia podstawowe aplikacji
WyglądDefinicja wyglądu działającej aplikacji
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
UżytkownicyDefiniowanie użytkowników oraz grup użytkowników
InneUstawienie innych właściwości oraz komponentów aplikacji

Historia:
Pm8.00.09: Uogólnione konfiguratory PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie system PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r.o.