Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaRoot

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa obiektów aplikacji, posiada nazwę "PmaRoot" i jest zawsze tylko jeden w każdej aplikacji. Obiekt ten przedstawia całą aplikację.
 
Obiekt ten nie można usunąć ani przesuníć w drzewie Pma obiektów. W kartach tego obiektu są ustawiane podstawowe parametry aplikacji. W tym obiekcie można założyć obiekty takie same jak w obiekcie PmaFolder.
 
Podobną funkcję pełni obiekt PmgRoot w drzewie Pmg obiektów w edytorze grafiki.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
AddEventTimer Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji po upływie określonego czasu
RemoveEventTimer Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upłynięciu określonego czasu.
Zdarzenia:
onAppError Jest wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji
onAppSignal Jest wywołane po uruchomieniu komponentu (oprogramowania) PmSignal.exe
onAppStartBegin Jest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji
onAppStartEnd Jest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji
onAppStopBegin Jest wywołane po poleceniu do zatrzymania aplikacji
onAppStopEnd Jest wywołane po zakończeniu aplikacji
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu dowolnego klawisza
onSystemMenuFill Jest wywołane przy wyświetleniu menu systemowego
onSystemMenuSelect Jest wywołane przy wybraniu pozycji z systemowego menu aplikacji
onTimeChange Jest wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera
onUserLogoff Jest wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji
onUserLogonBegin Jest wywołane po potwierdzeniu zalogowania użytkownika działającej aplikacji
onUserLogonEnd Jest wywołane po pomyślnym zalogowaniu użytkownika do uruchomionej aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Zmienne Definicja zmiennych i stałych globalnych (przestarzałe)
Aplikacja Ustawienia podstawowe aplikacji
Wygląd Definicja wyglądu działającej aplikacji
Grupy logiczne Lista definicji grup logicznych
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Użytkownicy Definiowanie użytkowników oraz grup użytkowników
Trendy Globalne ustawienia trendów
DDE Globalne ustawienia komunikacji DDE (NetDDE)
Sokety Globalne ustawienie komunikacji przy pomocy soketów (przestarzałe)

Historia:
Pm8.00.09: Uogólnione konfiguratory PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice