Promotic

Obiekt PmaRoot

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa obiektów aplikacji, posiada nazwę "PmaRoot" i jest zawsze tylko jeden w każdej aplikacji. Obiekt ten przedstawia całą aplikację.

Obiekt ten nie można usunąć ani przesuníć w drzewie Pma obiektów. W kartach tego obiektu są ustawiane podstawowe parametry aplikacji. W tym obiekcie można wytworzyć obiekty takie same jak w obiekcie PmaFolder.

Podobną funkcję pełni obiekt PmgRoot w drzewie Pmg obiektów w edytorze grafiki.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddEventTimer Pojedyńcze lub wielokrotne wołanie funkcji po upływie określonego czasu
RemoveEventTimer Usunięcie pojedyńczego lub periodycznego wołania funkcji po upłynięciu określonego czasu.
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onAppError Jest wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji
onAppSignal Jest wywołane po uruchomieniu oprogramowania PmSignal.exe
onAppStartBegin Jest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji
onAppStartEnd Jest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji
onAppStopBegin Jest wywołane po poleceniu do zatrzymania aplikacji
onAppStopEnd Jest wywołane po zakończeniu aplikacji
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu dowolnego klawisza
onSystemMenuFill Jest wywołane przy wyświetleniu menu systemowego
onSystemMenuSelect Jest wywołane przy wybraniu pozycji z systemowego menu aplikacji
onTimeChange Jest wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera
onUserLogoff Jest wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji
onUserLogonBegin Jest wywołane po potwierdzeniu zalogowania użytkownika działającej aplikacji
onUserLogonEnd Jest wywołane po pomyślnym zalogowaniu użytkownika do uruchomionej aplikacji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Aplikacja Ustawienia podstawowe aplikacji
Wygląd Definicja wyglądu działającej aplikacji
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Użytkownicy Definiowanie użytkowników oraz grup użytkowników
Inne Ustawienie innych właściwości oraz komponentów aplikacji

Historia:
Pm8.00.09: Uogólnione konfiguratory PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie system PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmRoot -> PmaRoot
© MICROSYS, spol. s r. o.