Promotic

Obiekt PmaOpcDaClientGroup (Dane OPC klienta)

Opis:
Patrz: PmaOpcDaClientGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaOpcDaClientGroup można wytworzyć tylko w obiekcie PmaOpcDaClient. W obiekcie PmaOpcDaClient może się znajdować się kilka obiektów PmaOpcDaClientGroup.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ActiveGroupZnacznik, czy grupa danych jest aktywna
CountIlość zmiennych w obiekcie
DeadbandPasmo nieczułości w procentach
GetVarExtensions()Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
Read()Odczyt określonego bloku danych w grupie z OPC serwera
Refresh()Odczyt wszystkich wartości grupy danych z OPC serwera
UpdateZezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRateMinimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Write()Zapis określonego bloku danych w grupie do OPC serwera
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onDataReceiveJest wywołane po odbiorze danych z OPC serwera
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ParametryDefinicja parametrów grupy danych OPC klienta
DaneDefinicja danych grupy OPC
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtOpcDaRozszerzenie danych do podłączenia do serwera OPC DA.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)". Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.00.00:
- Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem dodanie większej ilości zmiennych OPC równocześnie do karty "Dane". Opis: w przycisku wybierz wybór "Import z OPC serwera" a póżniej w oknie "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" zaznacz więcej pozycji jednocześnie.
- lepsze zabezpieczenie przyszeregowywania wartości jezeli obiekt został ustawiony do odczytu i zapisu (tzn. jeżeli konfigurator został ustawiony "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" i "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
© MICROSYS, spol. s r.o.