Promotic

Obiekt PmaOpcDaClientGroup (Dane OPC klienta)

Opis:
Patrz: PmaOpcDaClientGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaOpcDaClientGroup można wytworzyć tylko w obiekcie PmaOpcDaClient. W obiekcie PmaOpcDaClient może się znajdować się kilka obiektów PmaOpcDaClientGroup.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ActiveGroup Znacznik, czy dana grupa jest aktywna
Count Ilość zmiennych w obiekcie
Deadband Pasmo nieczułości w procentach
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
Read Odczyt określonego bloku danych w grupie z OPC serwera
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych z OPC serwera
Update Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Write Zapis określonego bloku danych w grupie do OPC serwera
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onDataReceive Jest wywołane po odbiorze danych z OPC serwera
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych OPC klienta
Dane Definicja danych grupy OPC
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtOpcDa Rozszerzenie o podłącznie do serwera OPC DA.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcDaClientData -> PmaOpcDaClientGroup
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)". Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.00.00:
- Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem dodanie większej ilości zmiennych OPC jednocześnie do karty "Dane". Sposób: w przycisku wybierz wybór "Import z OPC serwera" a póżniej w oknie "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" zaznacz więcej pozycji jednocześnie.
- lepsze zabezpieczenie przyszeregowywania wartości jezeli obiekt został ustawiony do odczytu i zapisu (tzn. jeżeli konfigurator został ustawiony "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" i "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
© MICROSYS, spol. s r. o.