Promotic

Obiekt PmaData (Dane)

Opis:
Patrz: PmaData - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt PmaData służy do definicji dowolnej ilości zmiennych różnych typów danych w jednym obiekcie.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CountIlość zmiennych w obiekcie
DdeClientEnabledUstawienie/ustalenie zezwolenia DDE klient komunikacji
EndOfTransferWywoła zdarzenie onEndOfTransfer
GetVarArrayWytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu
GetVarSubArrayWytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem
ItemDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemExDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LoadFromStringPrzyszeregowanie wartości pozycjom danych obiektu z wartości tekstowych
ReadFromSocketOdczyt danych z serwerowej grupy poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
ReadFromSocketExJest rozszerzeniem metody ReadFromSocket
ReadFromWebOdczyt danych z Web serwera w formacie XML
SaveToStringWytworzy wartość tekstową z pozycji danych obiektu
SetVarArrayPrzyszeregowanie wartości zmiennym obiektu z tablicy wartości
SetVarSubArrayPrzyszeregowanie tablicy wartości
SocketClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu danych poprzez Sokety
WebClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do odczytu/zapisu danych do Web serwera
WriteToSocketWysłanie danych do grupy serwerowej poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
WriteToSocketExJest rozszerzeniem metody WriteToSocket
WriteToWebWysłanie danych do Web serwera w formacie XML
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onEndOfTransferJest wywołane po zakończeniu transmisji danych
onItemAfterWriteJest wywołane po zapisie do (zmianie) wartości jednej zmiennej
onItemBeforeWriteJest wywołane przed zapisem do (zmianą) wartości jednej zmiennej
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DaneDefinicja danych
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
SoketyPodłączenie obiektu do grupy soketowej
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Rozszerzenia danychRozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar.
Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)
- PmaNumber (obiekt)
- PmaString (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmData -> PmaData
Pm8.01.00: Każda pozycja danych (obiekt PmVar) posiada nową właściwość Unit (patrz również konfigurator "Jednostka").
© MICROSYS, spol. s r. o.