Promotic

Obiekt PmaData (Dane)

Opis:
Patrz: PmaData - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt PmaData służy do definicji dowolnej ilości zmiennych różnych typów danych w jednym obiekcie.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CountIlość zmiennych w obiekcie
DdeClientEnabledUstawienie/ustalenie zezwolenia DDE klient komunikacji
EndOfTransfer()Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
GetVarArray()Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu
GetVarSubArray()Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem
Item()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LoadFromString()Przyszeregowanie wartości pozycjom danych obiektu z wartości tekstowych
ReadFromSocket()Odczyt danych z serwerowej grupy poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
ReadFromSocketEx()Jest rozszerzeniem metody ReadFromSocket
ReadFromWeb()Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
SaveToString()Wytworzy wartość tekstową z pozycji danych obiektu
SetVarArray()Przyszeregowanie wartości zmiennym obiektu z tablicy wartości
SetVarSubArray()Przyszeregowanie tablicy wartości
SocketClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu danych poprzez Sokety
WebClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do odczytu/zapisu danych do Web serwera
WriteToSocket()Wysłanie danych do grupy serwerowej poprzez Ethernet (TCP/IP) przy pomocy soketów
WriteToSocketEx()Jest rozszerzeniem metody WriteToSocket
WriteToWeb()Wysłanie danych do Web serwera w formacie XML
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onEndOfTransferJest wywołane po zakończeniu transmisji danych
onItemAfterWriteJest wywołane po zapisie do (zmianie) wartości jednej zmiennej
onItemBeforeWriteJest wywołane przed zapisem do (zmianą) wartości jednej zmiennej
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DaneDefinicja danych
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
SoketyPodłączenie obiektu do grupy soketowej
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Rozszerzenia danychRozszerzenia danych są elementami systemu PROMOTIC, które rozszerzają podstawową funkcjonalność pozycji danych (zmiennych) PmVar.
Każdy typ rozszerzenia danych służy do konkretnego celu (np. alarm przekroczonych wartości, podłączenie do OPC serwera lub do obiektu PmaComm, trendowanie wartości, itd.).
Patrz również:
- PmVar (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)
- PmaNumber (obiekt)
- PmaString (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmData -> PmaData
Pm8.01.00: Każda pozycja danych (obiekt PmVar) posiada nową właściwość Unit (patrz również konfigurator "Jednostka").
© MICROSYS, spol. s r.o.