Promotic

Obiekt PmaSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmaSequencer - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddDoda nową pozycję do kolejki
GetItemValueZwraca wartości pierwszej/ostatniej pozycji
MaxSizeMaksymalna ilość czekających elementów
ReleasePrzedwczesne zwolnienie czekającego elementu
RemoveUsunie czekające pozycje
RunningRzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
SizeRzeczywista ilość czekających elementów
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onStepJest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
SequencerUstawienia podstawowych parametrów

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku, wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
Pm8.01.02:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.13:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.03: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który określa, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
© MICROSYS, spol. s r. o.