Promotic

Obiekt PmaSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmaSequencer - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Add()Doda nową pozycję do kolejki
GetItemValue()Zwraca wartości pierwszej/ostatniej pozycji
MaxSizeMaksymalna ilość czekających elementów
Release()Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu
Remove()Usunie czekające pozycje
RunningRzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
SizeRzeczywista ilość czekających elementów
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onStepJest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
SequencerUstawienia podstawowych parametrów

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku (threadu), wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
Pm8.01.02:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.13:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.03: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który określa, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
© MICROSYS, spol. s r.o.