Promotic

Obiekt PmaSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmaSequencer - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Add Doda nową pozycję do kolejki
GetItemValue Zwraca wartości pierwszego/ostatniego elementu
MaxSize Maksymalna ilość czekających elementów
Release Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu
Remove Usunie czekające elementy
Running Rzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
Size Rzeczywista ilość czekających elementów
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onStep Jest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Sequencer Ustawienia podstawowych parametrów

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku, wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
Pm8.01.02:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.13:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
Pm8.00.03: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który określa, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
© MICROSYS, spol. s r. o.