Promotic

Obiekt PmaCommGroup (Dane komunikacji)

Opis:
Patrz: PmaCommGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą przy pomocy danej komunikacji odczytywane i/lub zapisywane.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaCommGroup można wytworzyć wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera stosowanie obiektu PmaCommGroup) W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommGroup.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AutoSendEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
Count Ilość zmiennych w obiekcie
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetSpecParam Zwraca niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LastErr Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
LastTextErr Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych
SetSpecParam Ustawia niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
UpdateEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onDataReceive Jest wywołane po odczytu danych z komunikacji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych komunikacyjnych
Dane Definicja danych grupy komunikacyjnej
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtComm Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaCommGroup

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData)".
Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.02.09: Usunięty błąd: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.
Pm8.02.01: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.