Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaCommGroup (Dane komunikacji)

Opis:
Patrz: PmaCommGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą przy pomocy danej komunikacji odczytywane i/lub zapisywane.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaCommGroup można wytworzyć tylko w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera zastosowanie obiektu PmaCommGroup) W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommGroup.
Obiekt ten doda zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AutoSendEnabledZezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
CountIlość zmiennych w obiekcie
GetCount()Zwraca ilość transmisji
GetSpecParam()Zwraca niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
GetVarExtensions()Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx()Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LastErrWartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości
LastTextErrTekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
Refresh()Odczyt wszystkich wartości grupy danych
SetSpecParam()Ustawia niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
UpdateEnabledZezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRateMinimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onDataReceiveJest wywołane po odbiorze danych z komunikacji
onDataSendJest wywołane po wysłaniu danych do komunikacji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ParametryDefinicja parametrów grupy danych komunikacyjnych
DaneDefinicja danych grupy komunikacyjnej
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtCommRozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaCommGroup

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData)".
Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.02.09: Usunięty błąd: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.
Pm8.02.01: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- Nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.