Promotic

Obiekt PmaCommGroup (Dane komunikacji)

Opis:
Patrz: PmaCommGroup - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą przy pomocy danej komunikacji odczytywane i/lub zapisywane.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaCommGroup można wytworzyć wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera zastosowanie obiektu PmaCommGroup) W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommGroup.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AutoSendEnabledZezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
CountIlość zmiennych w obiekcie
GetCountZwraca ilość transmisji
GetSpecParamZwraca niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
GetVarExtensionsTablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
ItemDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemExDostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LastErrWartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości
LastTextErrTekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
RefreshOdczyt wszystkich wartości grupy danych
SetSpecParamUstawia niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
UpdateEnabledZezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRateMinimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onDataReceiveJest wywołane po odbiorze danych z komunikacji
onDataSendJest wywołane po wysłaniu danych do komunikacji
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ParametryDefinicja parametrów grupy danych komunikacyjnych
DaneDefinicja danych grupy komunikacyjnej
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtCommRozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaCommGroup

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData)".
Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.
Pm8.02.09: Usunięty błąd: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.
Pm8.02.01: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.