Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaDataTable (Tabela danych)

Opis:
Patrz: PmaDataTable - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji tabeli danych (dane 2-wymiarowe). Dane w tej tabeli są rozmieszczone do kolumn (columns) i wierszy (rows). Obiekt ten jest analogią tabeli bazy danych. Dla danej kolumny można określić typ danych kolumny oraz nazwę kolumny.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Cols Ilość kolumn
EndOfTransfer Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
FindValue Wyszukanie wiersza z określoną wartością
GetArray Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
GetCellValue zwraca wartość komórki tabeli
GetColParam Zwraca parametr kolumny
InsertCol Włożenie nowej kolumny
InsertRow Włożenie nowego wiersza
Item Dostęp do wartości tabeli
LoadFromFile Wczytanie danych dla tego obiektu z pliku
LoadFromString Przyszeregowanie wartości do wybranych pozycji danych obiektu z wartości tekstowej
MaxCols Maksymalna ilość kolumn
MaxRows Maksymalna ilość wierszy
ReadFromWeb Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
RemoveCol Usunięcie kolumny
RemoveRow Usunięcie wiersza
Rows Ilość wierszy
SaveToFile Zapis danych tego obiektu do pliku
SaveToString Wytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu
SetArray Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
SetCellValue Ustawia wartość komórki tabeli
Sort Zesortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie
WebClientIsReady Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera
WriteToWeb Wysłanie danych na Web serwer w formacie XML
Zdarzenia:
onEndOfTransfer Jest wywołane po zakończeniu transmisji danych
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
DataTable Definicja zakresu tabeli danych
Kolumny Definicja kolumn tabeli
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Patrz również:
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identifikator wiersza można zastosować na przykład we właściwości Item w celu adresacji komórki tabeli.
Pm8.03.14: W karcie "Kolumny" dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator "Tylko do odczytu". Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice