Promotic

Obiekt PmaDataTable (Tabela danych)

Opis:
Patrz: PmaDataTable - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji tabeli danych (tablica 2-wymiarowa). Dane w tej tabeli są rozmieszczone do kolumn (columns) i wierszy (rows). Obiekt ten jest analogią tabeli bazodanowej. Dla danej kolumny można określić typ danych kolumny oraz nazwę kolumny.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Cols Ilość kolumn
EndOfTransfer Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
FindValue Wyszukanie wiersza z określoną wartością
GetArray Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
GetCellValue zwraca wartość komórki tabeli
GetColParam Zwraca parametr kolumny
InsertCol Włożenie nowej kolumny
InsertRow Włożenie nowego wiersza
Item Dostęp do wartości tabeli
LoadFromFile Wczytanie danych dla tego obiektu z pliku
LoadFromString Przyszeregowanie wartości do wybranych pozycji danych obiektu z wartości tekstowej
MaxCols Maksymalna ilość kolumn
MaxRows Maksymalna ilość wierszy
ReadFromWeb Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
RemoveCol Usunie kolumnę
RemoveRow Usunie wiersz
Rows Ilość wierszy
SaveToFile Zapis danych tego obiektu do pliku
SaveToString Wytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu
SetArray Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
SetCellValue Ustawia wartość komórki tabeli
Sort Zesortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie
WebClientIsReady Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera
WriteToWeb Wysłanie danych na Web serwer w formacie XML
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onEndOfTransfer Jest wywołane po zakończeniu transmisji danych
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
DataTable Definicja zakresu tabeli danych
Kolumny Definicja kolumn tabeli
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Patrz również:
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identyfikator wiersza można zastosować na przykład we właściwości Item w celu adresacji komórki tabeli.
Pm8.03.14: W karcie "Kolumny" dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator "Tylko do odczytu". Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.