Promotic

Obiekt PmaDataTable (Tabela danych)

Opis:
Patrz: PmaDataTable - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji tabeli danych (tablica 2-wymiarowa). Dane w tej tabeli są rozmieszczone do kolumn (columns) i wierszy (rows). Obiekt ten jest analogią tabeli bazodanowej. Dla danej kolumny można określić typ danych kolumny oraz nazwę kolumny.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColsIlość kolumn
EndOfTransfer()Wywoła zdarzenie onEndOfTransfer
FindValue()Wyszuka wiersz z określoną wartością
GetArray()Wytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
GetCellValue()Zwraca wartość komórki tabeli
GetColParam()Zwraca parametr kolumny
InsertCol()Włożenie nowej kolumny
InsertRow()Włożenie nowego wiersza
ItemDostęp do wartości tabeli (przestarzałe)
LoadFromFile()Wczytanie danych dla tego obiektu z pliku
LoadFromString()Przyszeregowanie wartości do wybranych pozycji danych obiektu z wartości tekstowej
MaxColsMaksymalna ilość kolumn
MaxRowsMaksymalna ilość wierszy
ReadFromWeb()Odczyt danych z Web serwera w formacie XML
RemoveCol()Usunie kolumnę
RemoveRow()Usunie wiersz
RowsIlość wierszy
SaveToFile()Zapis danych tego obiektu do pliku
SaveToString()Wytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu
SetArray()Przyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
SetCellValue()Ustawi wartość komórki tabeli
Sort()Zesortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie
WebClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera
WriteToWeb()Wysłanie danych do Web serwera w formacie XML
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onEndOfTransferJest wywołane po zakończeniu transmisji danych
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DataTableDefinicja zakresu tabeli danych
KolumnyDefinicja kolumn tabeli
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Patrz również:
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identyfikator wiersza można zastosować na przykład w metodzie GetCellValue w celu adresacji komórki tabeli.
Pm8.03.14: W karcie "Kolumny" dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator "Tylko do odczytu". Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r.o.