Promotic

Obiekt PmaDataTable (Tabela danych)

Opis:
Patrz: PmaDataTable - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji tabeli danych (tablica 2-wymiarowa). Dane w tej tabeli są rozmieszczone do kolumn (columns) i wierszy (rows). Obiekt ten jest analogią tabeli bazodanowej. Dla danej kolumny można określić typ danych kolumny oraz nazwę kolumny.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
ColsIlość kolumn
EndOfTransferWywoła zdarzenie onEndOfTransfer
FindValueWyszuka wiersz z określoną wartością
GetArrayWytworzy tablicę (array) wartości z wybranych pozycji danych obiektu
GetCellValuezwraca wartość komórki tabeli
GetColParamZwraca parametr kolumny
InsertColWłożenie nowej kolumny
InsertRowWłożenie nowego wiersza
ItemDostęp do wartości tabeli (przestarzałe)
LoadFromFileWczytanie danych dla tego obiektu z pliku
LoadFromStringPrzyszeregowanie wartości do wybranych pozycji danych obiektu z wartości tekstowej
MaxColsMaksymalna ilość kolumn
MaxRowsMaksymalna ilość wierszy
ReadFromWebOdczyt danych z Web serwera w formacie XML
RemoveColUsunie kolumnę
RemoveRowUsunie wiersz
RowsIlość wierszy
SaveToFileZapis danych tego obiektu do pliku
SaveToStringWytworzy wartość tekstową z wybranych pozycji danych obiektu
SetArrayPrzyszeregowanie tablicy (array) wartości wybranym pozycjom danych obiektu
SetCellValueUstawia wartość komórki tabeli
SortZesortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie
WebClientIsReadyStwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera
WriteToWebWysłanie danych do Web serwera w formacie XML
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onEndOfTransferJest wywołane po zakończeniu transmisji danych
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DataTableDefinicja zakresu tabeli danych
KolumnyDefinicja kolumn tabeli
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Patrz również:
- PmaData (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: Pierwszą kolumnę można określić jako typ Identyfikator. Ten identyfikator wiersza można zastosować na przykład w metodzie GetCellValue w celu adresacji komórki tabeli.
Pm8.03.14: W karcie "Kolumny" dla każdej kolumny został wprowadzony nowy konfigurator "Tylko do odczytu". Do zmiennej w takiej kolumnie można zapisać tylko raz, takie zmienne nie są wliczane do wielkości aplikacji, co z kolei ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime. Patrz Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.