Update cookies preferences
Promotic

Web serwer - karta obiektu PmaDataTable

Opis:
Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Konfiguratory:
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
PmaWeb obiektŚcieżka w drzewie Pma obiektów do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang, do którego wykona się rejestracja.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator Web komponentuOkreśla unikalny identyfikator Web komponentu.
Zupełny Adres URL do tego komponentu wygląda na przykład:
"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wyświetl w HTML liście komponentówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany komponent będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy komponentów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany komponent nie będzie się znajdować w liście komponentów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.
Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce internetowej można tą opcję zablokować naciśnięciem klawisza Shift i równocześnie kliknięciem na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) komponenty.
Notatka:
Za pomocą tej karty można obiekt zarejestrować jako komponent do Web serwera (tzn. do obiektu PmaWeb, PmaWebFolder lub PmaWebLang).
Klient może odczytywać dane z tego komponentu tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebRead".
Klient może zapisywać dane tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "WebWrite".
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmDataClient.

Jeżeli obiekt jest zarejestrowany, wtedy w intranecie oferuje strony Webowe pod adresem URL:
http://NazwaKomputera:Port/IdElementu/Strona

Gdzie:
NazwaKomputera - jest nazwą sieciowoą komputera, na którym jest uruchomiona niniejsza aplikacja PROMOTIC.
Port - port ustawiony w obiekcie PmaWeb (jeżeli port jest równy 80, wtedy jego wprowadzanie nie jest konieczne)
IdElementu - jeżeli komponent jest bezpośrednio zarejestrowany do obiektu PmaWeb, wtedy tutaj występuje tekst wprowadzony w konfiguratorze "Identyfikator Web komponentu" w tej karcie. Jeżeli komponent jest zarejestrowany w obiekcie PmaWebFolder lub PmaWebLang, wtedy przed tym znajduje się jeszcze identyfikator tego obiektu, a więc na przykład "IdFoldera/IdKomponentu", itd.
Strona - nazwa strony, która jest oferowana przez obiekt. Jeżeli strona nie jest ustawiona, wtedy zostanie wyświetlona wstępnie zdefiniowana strona.


Następną oferowaną stroną jest data.xml, która oferuje zawartość danych w obiekcie PmaDataTable w formie danych XML. Jednak dane XML mogą mieć jeszcze różną formę i dlatego trzeba jeszcze określić parametr fmt, który określa format oferowanych danych XML. Do dyspozycji są następujące formaty:
- data.xml?fmt=full oferuje dane XML zawierające listę zmiennych i dla każdej zmiennej zawiera jej nazwę i wartość.
- data.xml?fmt=purevalue oferuje dane XML zawierające tylko listę wartości oddzielone średnikiem.


Web klient posiaa w ten sposób dostęp do XML danych aplikacji, dane może odczytywać jak również zapisywać do nich. Powszechnym klientem jest przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) lub inna aplikacja PROMOTIC. Inna aplikacja PROMOTIC w formie klienta wykorzystuje wtedy metody ReadFromWeb lub WriteToWeb obiektu PmaDataTable.
© MICROSYS, spol. s r.o.