Promotic

WebClientIsReady - właściwość obiektu PmaDataTable

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu do Web serwera. W tym przypadku obiekt PmaDataTable jest Web klientem.
Składnia:
Boolean WebClientIsReady
Wartości:
true - obiekt jest gotów do transmisji danych za pośrednictwem Webu (tzn. można wywołać metodę ReadFromWeb lub WriteToWeb)
false - obiekt nie jest gotów do transmisji danych (nie została zakończona transmisja danych wywołana przez poprzednie wywołanie wymienionych metod)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta nie działa w PmFree.

Obiekt przy pomocy metod ReadFromWeb lub WriteToWeb przejdzie do stanu transmisji danych. Podczas transmisji nie można nad obiektem ponownie wywołać te metody i dlatego właściwość WebClientIsReady wtedy zwraca wartość false.
Po zakończeniu transmisji (tzn. po tym co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) można metody te ponownie wywoływać WebClientIsReady zwraca wartość true.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
if (oDataTable.WebClientIsReady)
{
oDataTable.ReadFromWeb("http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue");
}
else
{
Pm.Debug("Web klient is not ready (is still active)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.