Promotic

SetCellValue - metoda obiektu PmaDataTable

Opis:
Ustawia wartość komórki tabeli.
Składnia:
Empty SetCellValue(Variant Row, Variant Col, Variant Value, [String sParams])
Parametry:
Row(Variant) Określa wiersz komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora wiersza (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatni wiersz.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich wierszach wybranej kolumny.
 
Uwaga! Identyfikator wiersza można zastosować tylko jeżeli pierwsza kolumna tabeli posiada typ danych Identyfikator.
Col(Variant) Określa kolumnę komórki w tabeli albo indeksem (liczba) lub za pomocą identyfikatora kolumny (łańcuch tekstowy, pierwszy znak musi być litera, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatnią kolumnę.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich kolumnach wybranego wiersza.
Value(Variant) Nowo zapisywana wartość.
sParams[opcjonalne] (String) Określa szczegółowo zachowanie metody. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "row:id;".
row (opcjonalne) - Określa znaczenie parametru Row.
id - Parametr Row będzie zawsze oznaczać identyfikator wiersza (nawet w przypadku liczby).
Notatka:
Wartość tej właściwości można również stwierdzić w pozycji "PmaRoot" INFO systemu (przy spojrzeniu do obiektu posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość można zmienić w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".

Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Każda komórka jest na początku pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0 lub pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek równocześnie, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Patrz również:
Przykład1:
Zapis wartości 0 do komórki wiersza pod indeksem 0 oraz kolumny pod indeksem 0 do zmiennej v1 oraz również do komórki wiersza o nazwie temperature oraz kolumny o nazwie value.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 0);
oDataTable.SetCellValue("temperature", "value", 0);
Przykład2:
W obiekcie /DataTable (typu PmaDataTable) zostaną wykonane następujące czynności:
- do 1. wiersza i 1. kolumny zostanie ustawiona wartość 3.14
- do 1. wiersza i ostatniej kolumny zostanie doliczona wartość 1
- 8. kolumna zostanie wypełniona zerami
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 3.14);
oDataTable.SetCellValue(0, -2, oDataTable.GetCellValue(0, -2) +1);
oDataTable.SetCellValue(-3, 7, 0);

Historia:
Pm9.00.25: Nowy parametr sParams. Określa szczegółowo zachowanie metody.
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.