Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaRoot

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
AppStopZezwolenie/zakaz zatrzymania aplikacji.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą zatrzymać niniejszą aplikację.
Aplikację można zatrzymać przy pomocy metody Pm.AppStop.
Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
EditUsersZezwolenie/zakaz edycji użytkowników w uruchomionej aplikacji.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą edytować innych użytkowników. Edycja użytkowników jest możliwa przy pomocy metody Pm.WndEditUsers.
Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
InfoEditZezwolenie/zakaz edycji właściwości i wołanie metod w INFO systemie. Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych

Do trybu edycji/wywołania można dojść w następujący sposób:
W runtime otwórz okno INFO systemu, w drzewie obiektów wybierz pozycję PmaRoot (jeżeli pozycja ta jest aktywowana, patrz uprawnienie "InfoShowApp") i w niej wybierz obiekt, w którym chcesz edytować właściwość lub wywołać metodę/zdarzenie. W wybranym obiekcie w odpowiedniej karcie zaznacz właściwość, którą chcesz edytować (lub wybierz metodę/zdarzenie, które chcesz wywołać) i kliknij prawym przyciskiem myszki. W menu lokalnym wybierz pozycję Edit (lub Call lub podobną) w celu wykonania żądanej czynności.

Można edytować właściwości:
- wartości zmiennych w obiektach PmaData, PmaDataTable oraz PmaCommMsg.
- właściwość UpdateEnabled oraz UpdateRate w obiekcie PmaCommGroup.


Można wywoływać metody i zdarzenia w obiektach:
- PmaCommMsg: Można wywołać metodę Run lub emulować wywołanie zdarzenia onEndOfTransfer.
- PmaCommGroup: Można wywołać metodę Refresh lub emulować wywołanie zdarzenia onDataReceive.
- PmaOpcDaClientGroup: Można emulować wywołanie zdarzenia onDataReceive.
- PmaPanel: Można wywołać otwarcie/zamknięcie okna lub wywołać metody w karcie "Metody".
- PmaFolder: Można wywołać metody w karcie "Metody".
InfoShowZezwolenie/zakaz wyświetlenia przeglądarki INFO systemu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wyświetlić przeglądarkę INFO systemu.
Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
InfoShowAppZezwolenie/zakaz wyświetlenia pełnego drzewa obiektów aplikacji w INFO systemie.
Chodzi o wyświetlenie pozycji INFO systemu (na pierwszym poziomie drzewa) o nazwie PmaRoot.
WebMethodsZezwolenie/zakaz wołania metod z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wykorzystywać wywołanie metod globalnych przy pomocy Pm.Methods. Metody globalne są definiowane w karcie "Metody" obiektu PmaRoot, i można je wywoływać także w Web panelu.
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
Podobne jest uprawnienie "PmaPanel > Uprawnienia > WebMethods", które służy do zezwolenia wywołania metod panela.
© MICROSYS, spol. s r.o.