Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uprawnienia - zakładka obiektu PmaRoot

Opis:
W tej zakładce można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz zakładka "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
AppStopZezwolenie/zakaz zatrzymania aplikacji.

Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą zatrzymać niniejszą aplikację. Aplikację można zatrzymać przy pomocy metody Pm.AppQuit lub Pm.AppStop.

Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych

EditUsersZezwolenie/zakaz edycji użytkowników w uruchomionej aplikacji.

Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą edytować innych użytkowników. Edycja użytkowników jest możliwa przy pomocy metody Pm.WndEditUsers.

Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych

InfoEditZezwolenie/zakaz edycji właściwości i wywoływanie metod w INFO systemie. Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych
 
Do trybu edycji/wywołania można dojść w następujący sposób: W runtime otwórz okno INFO systemu, w drzewie obiektów wybierz pozycję PmaRoot (jeżeli pozycja ta jest aktywowana, patrz uprawnienie "InfoShowApp") i w niej wybierz obiekt, w którym chcesz edytować właściwość lub wywołać metodę/zdarzenie. W wybranym obiekcie w odpowiedniej zakładce zaznacz właściwość, którą chcesz edytować (lub wybierz metodę/zdarzenie, które chcesz wywołać) i kliknij prawym przyciskiem myszy. W menu lokalnym wybierz pozycję Edit (lub Call lub podobną) w celu wykonania żądanej czynności.
 
Można edytować właściwości:
- wartości zmiennych w obiektach PmaData, PmaDataTable oraz PmaCommMsg.
- właściwość UpdateEnabled oraz UpdateRate w obiekcie PmaCommGroup.
 
Można wywoływać metody i zdarzenia w obiektach:
- PmaCommMsg: Można wywołać metodę Run lub emulować wywołanie zdarzenia onEndOfTransfer.
- PmaCommGroup: Można wywołać metodę Refresh lub wywołanie zdarzenia onDataReceive.
- PmaOpcDaClientGroup: Można emulować wywołanie zdarzenia onDataReceive.
- PmaPanel: Można wywołać otwarcie/zamknięcie panelu lub wywołać metody w zakładce "Metody".
- PmaFolder: Można wywołać metody w zakładce "Metody".
InfoShowZezwolenie/zakaz wyświetlenia przeglądarki INFO systemu.

Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wyświetlić przeglądarkę INFO systemu.

Nie ma sensu dla użytkowników sieciowych

InfoShowAppZezwolenie/zakaz wyświetlenia pełnego drzewa obiektów aplikacji w INFO systemie.

Chodzi o wyświetlenie pozycji INFO systemu (na pierwszym poziomie drzewa) o nazwie PmaRoot.

WebMethodsZezwolenie/zakaz wołania metod z Webu.

Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą wykorzystywać wywołanie funkcji globalnych przy pomocy Pm.Methods. Metody globalne są definiowane w zakładce "Metody" obiektu PmaRoot, i można je wywoływać także w Web panelu.

Ma sens tylko dla użytkowników sieciowych

Podobne jest uprawnienie "PmaPanel > Uprawnienia > WebMethods", które służy do zezwolenia wywołania metod panelu graficznego.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice