Promotic

Obiekt PmaCommMsg (Wiadomość komunikacyjna)

Opis:
Patrz: PmaCommMsg - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji formatu i danych jednej wiadomości komunikacyjnej.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaCommMsg można wytworzyć wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera stosowanie obiektu PmaCommMsg). W obiekcie PmaComm może się znajdować więcej obiektów PmaCommMsg.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AutoRunEnabled Zezwolenie/zakaz transmisji automatycznej
AutoRunPeriod Period transmisji automatycznej
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetReady Stwierdzi, czy obiekt PmaCommMsg jest gotowy do transmisji danych
LastErr Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
LastTextErr Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
ReadVars Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-odbiór"
Run Polecenie wykonania transmisji wiadomości (tylko dla wiadomości typu Master)
WriteVars Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-wysłanie"
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onBeginOfTransfer Jest wywołane zawsze przed początkiem tramisji wiadomości typu Master.
onDataReceive Jest wywołane po pomyślnym odbiorze danych
onEndOfTransfer Jest wywołane po transmisji całej wiadomości
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów wiadomości komunikacyjnej
Dane-wysłanie Lista zmiennych do wysyłania
Dane-odbiór Lista zmiennych do odczytu
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywołać metodę Run w czasomierze.
Pm8.00.01: Nowy konfigurator "Transmituj automatycznie" oraz nowe zdarzenie onBeginOfTransfer umożliwia uprościć uruchamianie periodycznych powiadomień Master.
© MICROSYS, spol. s r. o.