Promotic

Obiekt PmaCommMsg (Wiadomość komunikacyjna)

Opis:
Patrz: PmaCommMsg - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt służy do definicji formatu i danych jednej wiadomości komunikacyjnej.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaCommMsg można wytworzyć wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera zastosowanie obiektu PmaCommMsg). W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommMsg.
Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AutoRunEnabledZezwolenie/zakaztransmisji automatycznej
AutoRunPeriodPeriod transmisji automatycznej
GetCount()Zwraca ilość transmisji
GetReady()Stwierdzi, czy obiekt PmaCommMsg jest gotowy do transmisji danych
LastErrWartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości
LastTextErrTekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
ReadVars()Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-odbiór"
Run()Polecenie wykonania transmisji wiadomości (tylko dla wiadomości typu Master)
WriteVars()Dostęp do zmiennych w karcie "Dane-wysłanie"
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onBeginOfTransferJest wywołane zawsze przed początkiem tramisji wiadomości typu Master.
onDataReceiveJest wywołane po pomyślnym odbiorze danych
onEndOfTransferJest wywołane po transmisji całej wiadomości
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ParametryDefinicja parametrów wiadomości komunikacyjnej
Dane-wysłanieLista zmiennych do wysyłania
Dane-odbiórLista zmiennych do odczytu
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywołać metodę Run w czasomierze.
Pm8.00.01: Nowy konfigurator "Transmituj automatycznie" oraz nowe zdarzenie onBeginOfTransfer umożliwia uprościć uruchamianie periodycznych wiadomości Master.
© MICROSYS, spol. s r.o.