Promotic

Obiekt PmaString (Łańcuch tekstowy)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość tekstową typu String. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, która można zastosować wykorzystywana z dovolnego miejsca w skrypcie oraz również może zostać udostępniona na przykład przy pomocy DDE innych aplikacji.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz udostępniania wartości obiektu jako DDE klient
IsReadOnly Stwierdzi, czy obiekt jest tylko do odczytu
Title Łańcuch tekstowy szczegółowiej charakteryzujący wartośc tego obiektu
Value Wartość tekstowa tego obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Łańcuch Ustawienia podstawowych parametrów
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Patrz również:
- PmaNumber (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmString -> PmaString
© MICROSYS, spol. s r. o.