Promotic

Obiekt PmaString (Łańcuch tekstowy)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość tekstową typu String. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, która można zastosować wykorzystywana z dovolnego miejsca w skrypcie oraz również może zostać udostępniona na przykład przy pomocy DDE innych aplikacji.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
DdeClientEnabledZezwolenie/zakaz udostępniania wartości obiektu jako DDE klient
IsReadOnlyStwierdzi, czy obiekt jest tylko do odczytu
TitleŁańcuch tekstowy szczegółowiej charakteryzujący wartość tego obiektu
ValueWartość tekstowa tego obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onValueWriteJest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
ŁańcuchUstawienia podstawowych parametrów
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
Patrz również:
- PmaNumber (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmString -> PmaString
© MICROSYS, spol. s r.o.