Promotic

Obiekt PmaNumber (Numer)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość liczbową typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single lub Double. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, z której można zastosować z dowolnego miejsca w skrypcie oraz może zostać udostępniona przy pomocy DDE innymi aplikacjami.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

W obiekcie PmaNumber można wytworzyć obiekt PmaNumberLim, który umożliwia zdefiniowanie zakres dolny/zakres górny zmiennej. W obiekcie PmaNumber może być kilka obiektów PmaNumberLim.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Licencje dla środowiska runtime PROMOTIC).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
DdeClientEnabledZezwolenie/zakaz współdzielenia danych przy pomocy DDE
DtTyp danych
GetDtSIdentyfikator tekstowy typu danych
IsReadOnlyStwierdzi, czy wartość tego obiektu jest tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu
TitleOpis obiektu
UnitJednostka wartości obiektu
ValueWartość liczbowa tego obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onValueWriteJest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
NumerUstawienie parametrów wartości
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
Powiązane podobiekty:
PmaNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber (przestarzałe)
Patrz również:
- PmaString (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.