Promotic

Obiekt PmaNumber (Numer)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość liczbową typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single lub Double. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, z której można zastosować z dowolnego miejsca w skrypcie oraz może zostać udostępniona przy pomocy DDE innymi aplikacjami.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaData.

W obiekcie PmaNumber można wytworzyć obiekt PmaNumberLim, który umożliwia zdefiniowanie zakres dolny/zakres górny zmiennej. Obiekt PmaNumber może zawierać więcej obiektów PmaNumberLim .
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz współdzielenia danych przy pomocy DDE
Dt Typ danych
GetDtS Tekstowy identyfikator typu danych
IsReadOnly Stwierdzi, czy wartość tego obiektu jest tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu
Title Opis obiektu
Unit Jednostka wartości obiektu
Value Wartość liczbowa tego obiektu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Numer Ustawienie parametrów wartości
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Powiązane podobiekty:
PmaNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber (przestarzałe)
Patrz również:
- PmaString (obiekt)
- PmaData (obiekt)
- PmaDataTable (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumber -> PmaNumber
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice