Promotic

Obiekt PmaAlarmGroup (Grupa alarmów)

Opis:
Obiekt zapewnia zapis stanów oraz historii alarmów. Szczegółowy opis patrz System alarmów i Eventów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Acknowledge()Potwierdzenie alarm pozycji
Activate()Aktywacja istniejącej alarm pozycji
ActivateNew()Dynamiczne wytworzenie oraz aktywacja alarm pozycji
AreaObszar grupy alarmów
GetHistoryData()Uzyska dane z historii alarmów
GetStateCount()Ilość alarmów danego stanu
GetStateData()Uzyska dane z aktualnego stanu alarmów
GroupIdIdentyfikator grupy
GroupParentZwraca odniesienie do grupy rodzica
GroupTitleWyświetlana nazwa grupy
Inactivate()Deaktywacja alarm pozycji
Item()Dostęp do jednej alarm pozycji
QuitSound()Zakończenie aktualnie aktywnego sygnału dźwiękowego alarm pozycji
RegisterNew()Dynamiczne wytworzenie alarm pozycji
Przestarzałe właściwości i metody:
WndHistory()Przeglądarka historii alarmów
WndState()Przeglądarka stanu alarmów
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onStateChangeJest wywołane przy zmianie stanu alarm pozycji
onUserItemActionJest wywołane przy wyborze odpowiedniej akcji w przeglądarce stanu alarmów przez lokalnego/sieciowego użytkownika
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
GrupaPodstawowe parametry grupy alarmów
PozycjeDefinicja alarm pozycji
ZapisanieZapisanie grupy alarmów
UprawnieniaUprawnienia dla obiektu
Web serwerPowiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Powiązane podobiekty:
PmAlarmItem(Alarm pozycja) Alarm pozycja
AlarmAnalogRozszerzenie danych o alarm wartości liczbowe
AlarmBinaryRozszerzenie danych o alarm wartości dwustanowej
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu podczas zaniku dynamicznego PmAlarmItem oraz onStateChange.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmAlarmEvent -> PmaAlarmGroup
Pm8.03.17: Usunięty błąd: Usprawniono właściwe wyświetlanie pozycji podczas odwrotnego uszeregowania w czasie Dla przeglądarki Chrome w Webie usprawniono wprowadzanie łańcucha filtra.
Pm8.03.15: W przeglądarce historii zoptymalizowano ułożenie przycisków przewijania w czasie.
Pm8.03.03:
- Korekta podczas otwierania alarm/event przeglądarki w Webie. Po zastosowaniu $vb w identyfikatorze grupy alarmu wyrażenie oceniono jako puste.
- Korekta przepisywania danych w pamięci podczas zapisu do DBF (alarmy DBF), podczas przekroczenia wielkości zapisywanej wartości wobec szerokości kolumny w DBF.
Pm8.03.02:
- Dane historyczne można zapisywać do: Baza danych MySQL oraz Baza danych FireBird (patrz konfigurator "Typ zapisania").
- W metodzie Acknowledge teraz można wprowadzić język narodowy kwitującego.
- Ppodczas przeglądania u Web kliena jest ulepszona lokalizacja języków narodowych.
Pm8.02.16: Usunięty błąd: w karcie "Pozycje" dodano przyciski do importu oraz eksportu pozycji.
Pm8.02.14: Usunięty błąd: (przeglądarka historii alarmów):
- Usunięty błąd: podczas włączonego filtru oraz w przypadku zdalnych alarmów (jeżeli Typ zapisania = Odległe połączenie poprzez Web) nie działał właściwie pasek przewijania.
- Optymalizacja wyszukiwania oraz wczytywania danych z plików historii.
Pm8.02.13: Usunięty błąd: Jeżeli w przeglądarce stanu alarmów został ustawiony konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)", wtedy alarmy nie wyświetlały się w przeglądarce historii alarmów.
Pm8.02.12: Usunięty błąd: W przypadku przełączania przeglądarki historii i stanu aktualnie jest dodawany tekst filtracji.
Pm8.02.07: Usunięty błąd: Metoda GetStateData nie zwróciła danych jeżeli został ustawiony typ "Odległe połączenie poprzez Web".
Pm8.01.10: Jeżeli ustawiony na typ Odległe połączenie poprzez Web, wtedy nie funkcjonował tekst filtracji jeżeli był z diakrytyką (tzn. narodowo zależne znaki).
Pm8.01.01:
- Właściwość AckerId zwracała błedną wartość.
- Jeżeli był błędny plik konfiguracyjny XML, wtedy nie można było otworzyć przeglądarki alarmów.
Pm8.00.07:
- nowe konfiguratory: Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy) oraz 2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane umożliwiają takie ustawienie alarmów aktywnych, że alarmy w stanie nieaktywny potwierdzony (zielony) będą w przeglądarce stanu alarmów wyświetlone tylko dla określony czas - na przykład przez okres 10 godzin żeby również następująca zmiana widziała, do czego doszło.
- zdarzenia onStateChange oraz onUserItemAction zawierają nowy parametr pEvent.Context, który umożliwia identyfikację na przykład użytkownika sieciowego, który potwierdził alarm.
Pm8.00.06: Uogólnienie: Konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)" o nową opcję "2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane".
© MICROSYS, spol. s r.o.