Promotic

Makro wyrażenie $vb

Opisywane makro wyrażenie przedstawia wynik obliczenia wpisanego wyrażenia VBScript.
W takim wyrażeniu można zastosować także parametr pMe (odnoszący się do Pma obiektu lub do Pmg obiektu, w którym wyrażenie jest zastosowane). To umożliwia zainicjalizować właściwość na przykład wartością, w której znajdzie się nazwa obiektu, itd.

To makro wyrażenie jest przestarzałe, nie działa w niektórych nowych konfiguratorach a zamiast tego można zastosować na przykład Makro wyrażenie $.expr.

Składnia:
$vb:xx
gdzie xx jest dowolnym wyrażeniem VBScript.

Przykład:
1) $vb:"Temperatura_" & pMe.Name
- Jeżeli nazwa obiektu jest woda (do której odnosi się parametr pMe), wtedy wynikiem jest tekst "Temperatura_woda".
2) $vb:Pm.IniFileRead("Kotlownia.ini","Temperatura","woda", 60, 5)
- Jeżeli w pliku Kotlownia.ini (w folderze aplikacji) w sekcji Temperatura znajduje się klucz woda=70, wtedy wynikiem jest wartość 70 typu Double (patrz metoda Pm.IniFileRead).
© MICROSYS, spol. s r. o.