Promotic

Pma obiekty

Pma obiekt jest obiekt, który można wytworzyć w edytorze obiektów Pma. Do zastosowania funkcjonalności obiektu w aplikacji jest konieczne jego wytworzenie (wytworzenie egzemplarza).

Wytworzenie Pma obiektu:
Pma obiekt jest wkładany do aplikacji przez jego wytworzenie w drzewie Pma obiektów (kolumna w lewej części panelu edytora obiektów Pma).
Pma obiekt można wytworzyć przez zaznaczenie obiektu, do którego ma zostać włożony i naciśnięciem klawisza Insert.
Można zastosować także menu kontekstowe wywołane kliknięciem prawym przyciskiem myszki nad obiektem, do którego ma zostać nowy obiekt włożony.

Konfiguracja Pma obiektu:
Po zaznaczeniu Pma obiektu w drzewie Pma obiektów są w oknie w prawej części edytora wyświetlone karty konfiguracyjne obiektu z poszczególnymi konfiguratorami. Przez ich ustawienie można obiekt ustawić według potrzeb projektanta.
Lista obiektów:
PmaActiveX(ActiveX) Włożenie dowolnego ActiveX obiektu
PmaAdo(Baza danych ADO) Zapewnia dostęp do baz danych przy pomocy ADO
PmaAlarmGroup(Grupa alarmów) Zapis stanów oraz historii alarmów
PmaComm(Komunikacja) Obiekt umożliwia komunikację poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera
PmaCommGroup(Dane komunikacji) Definicja grupy danych komunikacji
PmaCommMsg(Wiadomość komunikacyjna) Definicja formatu jednej wiadomości komunikacyjnej
PmaData(Dane) Kolekcja wartości zmiennych
PmaDataTable(Tabela danych) Tabela wartości zmiennych
PmaDll(Dll) Udostępnienie funkcji w bibliotekach DLL
PmaEventGroup(Grupa eventów) Zapis historii eventów
PmaFolder(Folder) Folder obiektów. Służy do wytwarzania struktury drzewiastej obiektów.
PmaGlobal(Folder globalnych obiektów) Folder globalnych obiektów
PmaInstance(Instancja) Instancja prototypu (szablonu)
PmaObject(Obiekt) Obiekt formalny - rodzic wszystkich Pma obiektów
PmaOpcDaClient(OPC klient) Podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera
PmaOpcDaClientGroup(Dane OPC klienta) Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem
PmaPanel(Grafika użytkownika) Okno aplikacji z panelem graficznym
PmaPmgPrototype(Globalny Pmg prototyp) Obiekt do zapisania globalnego Pmg prototypu
PmaPrototype(Prototyp) Prototyp (szablon) dla instancji
PmaReport(Raport) Obiekt służy do wytwarzania raportów na podstawie szablonów HTML, XML lub TXT
PmaRootKorzeń drzewa obiektów aplikacji
PmaSequencer(Obróbka sekwencyjna) Obróbka sekwencyjna
PmaTimer(Czasomierz) Dozorowanie upłynięcia periodu czasu
PmaTrendGroup(Grupa trendów) Przechowywanie czasowego przebiegu zmiennych
PmaWeb(Web serwer) Obiekt, który z aplikacji wytworzy Web serwer
PmaWebDir(Web dostęp do foldera na dysku z jego plikami) Udostępnia do Webu pliki HTML (i inne) wytworzone przez projektanta
PmaWebFolder(Web folder: ogólny lub dla systemu alarmów/eventów/trendów) Folder dla Webu komponentów. Służy do wytworzenia struktury drzewiastej Web adresów.
PmaWebInfo(Web INFO system) Wyświetli INFO system przy pomocy przeglądarki internetowej
PmaWebLang(Webowe wersje językowe) Przyszeregowanie wersji językowej do zagnieżdżonych Web komponentów
PmaWorkspace(Obszar roboczy) Obszar roboczy aplikacji
Przestarzałe obiekty:
PmaDatabase(Baza danych) Zapewnia dostęp do baz danych (przestarzałe)
PmaKey(Klawisz) Dozorowanie naciśnięcia określonego klawisza
PmaNumber(Numer) Wartość liczbowa (przestarzałe)
PmaNumberLim(Limit) Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber (przestarzałe)
PmaString(Łańcuch tekstowy) Wartość tekstowa (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r.o.