Promotic

Obiekt PmaNumberLim (Limit)

Opis:
Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz do wytwarzania alarmów stosowniejszym jest zastosowanie Rozszerzenia danych zdefiniowanych w pozycjach danych obiektu PmaData.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaNumberLim można wytworzyć w obiekcie PmaNumber. W obiekcie PmaNumber może znajdować sie kilka obiektów PmaNumberLim.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AlarmEnabledZezwolenie/zakaz automatycznej aktywacji alarmu
AlarmSoundTyp dźwięku alarmu
LimitWartość limitu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onLimActionJest wywołane po spełnieniu warunków na jego wywołanie
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
LimitDefinicja warunków powstania alarmu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r. o.