Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaNumberLim (Limit)

Opis:
Pilnowanie limitu wartości w obiekcie nadrzędnym PmaNumber.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz do wytwarzania alarmów stosowniejszym jest zastosowanie Rozszerzenia danych zdefiniowanych w pozycjach danych obiektu PmaData.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt PmaNumberLim można wytworzyć w obiekcie PmaNumber. W obiekcie PmaNumber może znajdować sie więcej obiektów PmaNumberLim.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody tego obiektu:
AlarmEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznej aktywacji alarmu
AlarmSound Typ dźwięku alarmu
Limit Wartość limitu
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia tego obiektu:
onLimAction Jest wywołane po spełnieniu warunków na jego wywołanie
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Limit Definicja warunków powstania alarmu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmNumberLim -> PmaNumberLim
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice