Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaDatabase (Baza danych)

Opis:
Obiekt ten przedstawia jedną tabelę bazy danych. Przy pomocy tego obiektu mogą być dane z tabeli odczytywane jak również do nie zapisywane.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaAdo.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaDatabase wymaga zakup licencji "PmDB". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

W celu dostępu (zapis, odczyt rekordu, wytworzenie tabeli) do poszczególnych baz danych nie jest konieczne mieć zainstalowanego na komputerze konkretnego systemu bazodanowego. PROMOTIC sam instaluje wsparcie dostępu do baz danych.

Z obiektem PmaDatabase można pracować w dwa sposoby:
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości oraz metody tego obiektu:
Add Początek trybu edycji dodania nowego wiersza
AddNew Doda pusty rekord
BeginTrans Początek transakcji
CancelUpdate Koniec trybu edycji, odwołanie zmian
Close Zamknięcie zarówno tabeli w bazie danych jak również samej bazy danych
CloseTable Zamknięcie tabeli (baza danych pozostaje otwarta)
Commit Potwierdzenie transakcji
CompactDatabase Defragmentacja bazy danych Access
Connect Podłączenie aplikacji do bazy danych
Create Początek trybu wytwarzania tabeli
CreateEnd Koniec trybu wytwarzania tabeli
CreateField Wytworzy kolumnę w strukturze tabeli
CreateIndex Wytworzy indeks nad kolumną tabeli bazodanowej
Database Ścieżka oraz nazwa pliku bazy danych
Delete Usunie rekord na bieżącej pozycji w tabeli bazy danych
DeleteTable Usunie tabelę z bazy danych
Edit Początek trybu edycji
Execute Wykona polecenie w składni języka SQL
ExecuteSQL Wykona polecenie w składni języka SQL
ExistTable Test na występowanie tabeli w bazie danych
FindFirst Wyszukiwanie w tabeli bazy danych według określonego łańcucha od początku tabeli
FindLast Wyszukiwanie w tabeli bazy danych według określonego łańcucha od końca tabeli
FindNext Wyszukiwanie w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji naprzód
FindPrev Wyszukiwanie w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji wstecz
GetArray Wytworzy tablicę (array) lub macierz wartości wczytanych z wybranych kolumn tabeli
GetFieldCount Zwraca ilość kolumn w tabeli bazy danych
GetFieldInfo Zwraca informacje o kolumnach tabeli bazy danych
GetRecordCount Zwraca przybliżoną ilość wierszy w tabeli
IsBOF Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na początku tabeli bazodanowej
IsConnect Test, czy baza danych jest podłączona
IsEOF Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na końcu tabeli bazodanowej
IsOpen Test, czy tabela w bazie danych jest otwarta
Move Przesunięcie bieżącej pozycji o wymaganą ilość rekordów
MoveFirst Przesunięcie bieżącej pozycji na początek tabeli bazodanowej
MoveLast Przesunięcie bieżącej pozycji na koniec tabeli bazodanowej
MoveNext Przesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord naprzód w tabeli
MovePrev Przesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord wstecz w tabeli
MoveTo Przesunięcie bieżącej pozycji na wymagany rekord w tabeli
Open Otwarcie tabeli w bazie danych
OpenSQL Polecenie SQL typu SELECT przy otwarciu
Password Hasło umożliwiające dostęp do bazy danych/tabel
ReadFieldValue Zwraca wartość kolumny bieżącego wiersza
Requery Powtórne wczytanie zawartości tabeli
RollBack Anulowanie transakcyjnego przetwarzania tabeli
SetLockingMode Ustawia sposob blokowania wiersza
SetNullValue Ustawia wartośc "pusta wartość"
SetParam Ustawia parametry obiektu PmaDatabase
SetRecordValueNull Zapis wartości "pusta wartość" do pozycji
SetRecordValuesNull Zapis wartości "pusta wartość" do całego rekordu
Table Nazwa tabeli
Type Typ bazy danych
Update Koniec trybu edycji, wykonanie zmian
User Nazwa użytkownika
WriteFieldValue Ustawia wartość kolumny bieżącego wiersza
Przestarzałe właściwości i metody:
FieldValues Wartość kolumny bieżącego wiersza
Właściwości oraz metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odzidziczone z obiektu PmaObject:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Baza danych Ustawienie parametrów dla pracy z tabelką bazy danych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice