Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaDatabase (Baza danych)

Opis:
Obiekt ten przedstawia jedną tabelę bazy danych. Przy pomocy tego obiektu mogą być dane z tabeli odczytywane jak również do nie zapisywane.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaAdo.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaDatabase wymaga zakup licencji "PmDB". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

W celu dostępu (zapis, odczyt rekordu, wytworzenie tabeli) do poszczególnych baz danych nie jest konieczne mieć zainstalowanego na komputerze konkretnego systemu bazodanowego. PROMOTIC sam instaluje wsparcie dostępu do baz danych.

Z obiektem PmaDatabase można pracować w dwa sposoby:
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
Add()Początek trybu edycji do dodania nowego wiersza
AddNew()Doda pusty wiersz
BeginTrans()Początek transakcji
CancelUpdate()Koniec trybu edycji, odwołanie zmian
Close()Zamknięcie zarówno tabeli bazodanowej jak również samej bazy danych
CloseTable()Zamknięcie tabeli (baza danych pozostaje otwarta)
Commit()Potwierdzenie transakcji
CompactDatabase()Defragmentacja bazy danych Access
Connect()Połączenie aplikacji do bazy danych
Create()Początek trybu wytwarzania tabeli
CreateEnd()Koniec trybu wytwarzania tabeli
CreateField()Wytworzy kolumnę w strukturze tabeli
CreateIndex()Wytworzy indeks nad kolumną tabeli bazodanowej
DatabaseŚcieżka oraz nazwa pliku bazy danych
Delete()Usunie rekord na bieżącej pozycji w tabeli bazy danych
DeleteTable()Usunie tabelę z bazy danych
Edit()Początek trybu edycji
Execute()Wykona polecenie w składni języka SQL
ExecuteSQL()Wykona polecenie w składni języka SQL
ExistTable()Test na występowanie tabeli w bazie danych
FindFirst()Wyszuka w tabeli bazy danych według określonego łańcucha tekstowego od początku tabeli
FindLast()Wyszuka w tabeli bazy danych według określonego łańcucha od końca tabeli
FindNext()Wyszuka w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji naprzód
FindPrev()Wyszuka w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji wstecz
GetArray()Wytworzy tablicę (array) lub macierz wartości wczytanych z wybranych kolumn tabeli
GetFieldCount()Zwraca ilość kolumn w tabeli bazy danych
GetFieldInfo()Zwraca informacje o kolumnach w tabeli bazy danych
GetRecordCount()Zwraca przybliżoną ilość wierszy w tabeli
IsBOF()Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na początku tabeli bazodanowej
IsConnect()Test, czy baza danych jest podłączona
IsEOF()Test, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na końcu tabeli bazodanowej
IsOpen()Test, czy tabela bazy danych jest otwarta
Move()Przesunięcie bieżącej pozycji o wymaganą ilość rekordów
MoveFirst()Przesunięcie bieżącej pozycji na początek tabeli bazodanowej
MoveLast()Przesunięcie bieżącej pozycji na koniec tabeli bazodanowej
MoveNext()Przesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord naprzód w tabeli
MovePrev()Przesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord wstecz w tabeli
MoveTo()Przesunięcie bieżącej pozycji na wymagany rekord w tabeli
Open()Otwarcie tabeli bazodanowej
OpenSQLPolecenie SQL typu SELECT przy otwarciu
PasswordHasło umożliwiające dostęp do bazy danych/tabel
ReadFieldValue()Zwraca wartość kolumny bieżącego wiersza
Requery()Powtórne wczytanie zawartości tabeli
RollBack()Anulowanie transakcyjnego przetwarzania tabeli
SetLockingMode()Ustawia sposob blokowania wiersza
SetNullValue()Ustawi wartość "pusta wartość"
SetParam()Ustawia parametry obiektu PmaDatabase
SetRecordValueNull()Zapis wartości "pusta wartość" do pozycji
SetRecordValuesNull()Zapis wartości "pusta wartość" do całego rekordu
TableNazwa tabeli
TypeTyp bazy danych
Update()Koniec trybu edycji, wykonanie zmian
UserNazwa użytkownika
WriteFieldValue()Ustawi wartość kolumny bieżącego wiersza
Przestarzałe właściwości i metody:
FieldValuesWartość kolumny bieżącego wiersza
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
Baza danychUstawienie parametrów dla pracy z tabelą bazy danych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r.o.