Promotic

Obiekt PmaDatabase (Baza danych)

Opis:
Obiekt ten przedstawia jedną tabelę bazy danych. Przy pomocy tego obiektu mogą być dane z tabeli odczytywane jak również do nie zapisywane.
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmaAdo.

W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Zastosowanie obiektu PmaDatabase wymaga zakup licencji "PmDB". Podczas wytwarzania aplikacji w trybie freeware PmFree lub z licencją deweloperską oraz podczas jej testowania w runtime element ten jest zawsze funkcjonalny.

W celu dostępu (zapis, odczyt rekordu, wytworzenie tabeli) do poszczególnych baz danych nie jest konieczne mieć zainstalowanego na komputerze konkretnego systemu bazodanowego. PROMOTIC sam instaluje wsparcie dostępu do baz danych.

Z obiektem PmaDatabase można pracować w dwa sposoby:
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
AddPoczątek trybu edycji dodania nowego wiersza
AddNewDoda pusty wiersz
BeginTransPoczątek transakcji
CancelUpdateKoniec trybu edycji, odwołanie zmian
CloseZamknięcie zarówno tabeli bazodanowej jak również samej bazy danych
CloseTableZamknięcie tabeli (baza danych pozostaje otwarta)
CommitPotwierdzenie transakcji
CompactDatabaseDefragmentacja bazy danych Access
ConnectPodłączenie aplikacji do bazy danych
CreatePoczątek trybu wytwarzania tabeli
CreateEndKoniec trybu wytwarzania tabeli
CreateFieldWytworzy kolumnę w strukturze tabeli
CreateIndexWytworzy indeks nad kolumną tabeli bazodanowej
DatabaseŚcieżka oraz nazwa pliku bazy danych
DeleteUsunie rekord na bieżącej pozycji w tabeli bazy danych
DeleteTableUsunie tabelę z bazy danych
EditPoczątek trybu edycji
ExecuteWykona polecenie w składni języka SQL
ExecuteSQLWykona polecenie w składni języka SQL
ExistTableTest na występowanie tabeli w bazie danych
FindFirstWyszuka w tabeli bazy danych według określonego łańcucha tekstowego od początku tabeli
FindLastWyszuka w tabeli bazy danych według określonego łańcucha od końca tabeli
FindNextWyszuka w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji naprzód
FindPrevWyszuka w tabeli według określonego łańcucha od bieżącej pozycji wstecz
GetArrayWytworzy tablicę (array) lub macierz wartości wczytanych z wybranych kolumn tabeli
GetFieldCountZwraca ilość kolumn w tabeli bazy danych
GetFieldInfoZwraca informacje o kolumnach w tabeli bazy danych
GetRecordCountZwraca przybliżoną ilość wierszy w tabeli
IsBOFTest, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na początku tabeli bazodanowej
IsConnectTest, czy baza danych jest podłączona
IsEOFTest, czy bieżąca pozycja kursora znajduje się na końcu tabeli bazodanowej
IsOpenTest, czy tabela w bazie danych jest otwarta
MovePrzesunięcie bieżącej pozycji o wymaganą ilość rekordów
MoveFirstPrzesunięcie bieżącej pozycji na początek tabeli bazodanowej
MoveLastPrzesunięcie bieżącej pozycji na koniec tabeli bazodanowej
MoveNextPrzesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord naprzód w tabeli
MovePrevPrzesunięcie bieżącej pozycji o jeden rekord wstecz w tabeli
MoveToPrzesunięcie bieżącej pozycji na wymagany rekord w tabeli
OpenOtwarcie tabeli bazodanowej
OpenSQLPolecenie SQL typu SELECT przy otwarciu
PasswordHasło umożliwiające dostęp do bazy danych/tabel
ReadFieldValueZwraca wartość kolumny bieżącego wiersza
RequeryPowtórne wczytanie zawartości tabeli
RollBackAnulowanie transakcyjnego przetwarzania tabeli
SetLockingModeUstawia sposob blokowania wiersza
SetNullValueUstawia wartość "pusta wartość"
SetParamUstawia parametry obiektu PmaDatabase
SetRecordValueNullZapis wartości "pusta wartość" do pozycji
SetRecordValuesNullZapis wartości "pusta wartość" do całego rekordu
TableNazwa tabeli
TypeTyp bazy danych
UpdateKoniec trybu edycji, wykonanie zmian
UserNazwa użytkownika
WriteFieldValueUstawia wartość kolumny bieżącego wiersza
Przestarzałe właściwości i metody:
FieldValuesWartość kolumny bieżącego wiersza
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmaObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmaObject:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
Baza danychUstawienie parametrów dla pracy z tabelką bazy danych

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmDatabase -> PmaDatabase
© MICROSYS, spol. s r. o.