Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetParam - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Ustawia parametry obiektu PmaDatabase.
Składnia:
Empty SetParam(String sType, Variant vParam)
Wołanie:
oDb.SetParam sType, vParam
Parametry:
sType(String) Typ ustawianego parametru.
"lockingmode" - Ustawienie sposobu blokowania wierszy przy edycji, tzn. wywoływaniu metod Edit, FieldValues, Update. W tym przypadku parametr vParam jest typu Boolean.

Jeżeli parametr vParam jest ustawiony na true, wtedy jest blokowany blok danych o wielkości 2KByte zawierający wiersz na bieżącej pozycji już podczas wywołania metody Edit (jeżeli blok danych został zablokowany przez innego użytkownika, wtedy jest sygnalizowany błąd).

Jeżeli parametr vParam jest ustawiony na false, wtedy jest zablokowany blok danych o wielkości 2KByte zawierający wiersz na bieżącej pozycji dopiero podczas wywołania metody Update (jeżeli blok danych został zablokowany przez innego użytkownika, wtedy jest sygnalizowany błąd).

"logintimeout" - Ustawienie limitu czasu (timeoutu) na podłzenie do bazy danych w trybie ODBC (patrz konfigurator "Technologia"), tzn. metoda Connect lub Open będzie czekać najwyżej vParam sekund, czy podłączenie do bazy danych powiedzie się. Ustawienie zostanie wzięte pod uwagę dopiero po przyszłym podłączeniu do bazy danych (tzn. po odłączeniu od bazy danych). Wstępnie ustawioną wartością jest 20 sec.
"querytimeout" - Ustawienie limitu czasu (timeoutu) na wykonanie zapytania lub polecenia w trybie ODBC (patrz konfigurator "Technologia"), tzn. na przykład metoda Open będzie czekać najwyżej vParam sekund na wykonanie zapytania o dane tabeli Tabela (plik) lub polecenie SQL Polecenie SQL podczas otwarcia. Metodę z tym parametrem jest konieczne wywołać przed właściwym wykonaniem polecenia, tzn. na przykład przed wywołaniem metody Execute, ExecuteSQL lub Open. Wstępnie ustawioną wartością jest 20 sec.
vParam(Variant) Wartość parametru w zależności od sType.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice