Promotic

Baza danych - karta obiektu PmaDatabase

Opis:
Ustawienie parametrów dla pracy z tabelą bazy danych.
Konfiguratory:
Technologiatyp programowego wsparcia dla dostępu do plików bazy danych:
Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO - odpowiednie dla dostępu do plików bazy danych (Access, dBase, Paradox, Excel, ...).
Dostęp przez ODBC - odpowiednie dla dostępu do plików bazy danych - MS SQL, Oracle, MySQL, Sybase, Informix, .... (następujące metody nie działają: FindFirst, FindLast, FindPrev, FindNext, Create, CreateEnd, CreateField, CreateIndex).
Typ bazy danychTyp tabeli bazodanowej według żądanego formytu konkretnej bazy danych. Przy pomocy wyboru można określić jeden z obsługiwanych typów baz danych.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Type.
Baza danych (plik, folder, źródło danych)Jeżeli byza danych zawiera tylko jedną tabelkę (tzw. jednotabelkowa baza danych np. dBase, PARADOX), wtedy konfigurator służy do określenia ścieżki do foldera plików.
Jeżeli zawiera więcej tabelek (np. Btrieve, Microsoft Access, Excel), wtedy konfigurator służy do określenia nazwy pliku (ewentualnie ze ścieżką).
Nazwy plików jest konieczne określić bez rozszerzenia. Pliki baz danych można przewinąć przy pomocy przycisku obok.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Database.
Tabela (plik)Jeżeli baza danych zawiera tylko jedną tabelkę (tzw. jednotabelkowa baza danych np. dBase, PARADOX), wtedy konfigurator służy do określenia ścieżki do pliku bazy danych bez rozszerzenia.
Jeżeli zawiera więcej tabelek (np. Btrieve, Microsoft Access, Excel), wtedy konfigurator służy do określenia nazwy tabeli pliku bazy danych.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Table.
UżytkownikNazwa użytkownika (tylko w przypadku baz danych umożliwiających taki dostęp).
HasłoHasło użytkownika (tylko w przypadku baz danych umożliwiających taki dostęp).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Password.
Timeout połączenia do bazy danych [sec]Maksymalny okres czasu, w którym obiekt PmaDatabase będzie czekać na połączenie do bazy danych na serwerze. Jeżeli połączenie z bazą danych nie uda się, wtedy próba połączenia zakończy się błędem - funkcje Connect oraz Open zwraca wartość false oraz do INFO systemu zostanie wpisany błąd. Patrz metoda SetParam.
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy tabela bazy danych będzie tylko do odczytu, w trakcie działania aplikacji będzie do niej uniemożliwiony zapis.
Wyłączny dostępJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie miał dostęp do tabeli bazy danych maksymalnie jeden użytkownik. Następny użytkownik (inny obiekt PmaDatabase lub inna aplikacja) może z tabelą bazy danych pracować dopiero po zakończeniu pracy poprzedniego użytkownika.
Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECTJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas otwierania tabeli zostanie wykonane polecenie w składni języka SQL zdefiniowany w konfiguratorze "Polecenie SQL podczas otwarcia".
Polecenie SQL podczas otwarciaPolecenie SQL typu SELECT w składni języka MS SQL. Odwoływana tabela nie musi być zgodna z tabelą definiowaną w konfiguratorze "Tabela (plik)". Polecenie można wybrać dodatkowym przyciskiem.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości OpenSQL.
Sposoby otwarcia tabeliSposoby otwarcia tabeli bazodanowej:
Zapytanie dynamiczne (dynaset) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (przy pomocy metody ReadFieldValue), przesuwać ją w obu kierunkach (przy pomocy metod Move, FindFirst, itd.), może do niej zapisywać (przy pomocy metody WriteFieldValue). Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) są widoczne również po jej otwarciu. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem nie jest widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie dłuższy niż wybory forwardOnly, snapshot.
Kwerenda statyczna (snapshot) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (przy pomocy metody ReadFieldValue), przesuwać ją w obu kierunkach (przy pomocy metod Move, FindFirst, itd.), nie może do niej zapisywać. Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) nie są widoczne. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem nie jest widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie mniejsze niż wybory dynaset, table.
Kwerenda statyczna jednokierunkowa (forwardOnly) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (przy pomocy metody ReadFieldValue), przesuwać ją tylko w jednym kierunku (do przodu) (przy pomocy metody MoveNext), nie może do niej zapisywać. Jakiekolwiek zmiany (w istniejących wierszach, dodanie i usunięcie wierza) wykonane innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) po momencie otwarcia nie są widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie mniejsze niż wybory dynaset, table.
Kwerenda tabelkowa (table) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (przy pomocy metody ReadFieldValue), przesuwać ją w obu kierunkach (przy pomocy metod Move, FindFirst, itd.), może do niej zapisywać (przy pomocy metody WriteFieldValue). Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) są widoczne również po jej otwarciu. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem jest widoczne. Nie wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie dłuższy niż wybory forwardOnly, snapshot.
Otwórz za pomocą SQLPassThroughJeżeli jest zaznaczone, wtedy polecenie SQL SELECT jest przekazane bez syntaktycznej korekcji obiektu PmaDatabase.
Direct openSposób otwarcia obiektu PmaDatabase.
Podczas startuSposób połączenia z bazą danych oraz otwierania tabeli.
NIEpodłączaj bazy danych i NIE otwieraj tabeli (nie rób niczego) - Nie zostanie wykonane połączenie z bazą danych oraz nie zostanie otwarta tabela bazy danych przy uruchamianiu aplikacji.
Podłącz bazę danych i otwórz tabelę (tak samo jak metoda Open) - Zostanie wykonane połączenie z bazą danych oraz zostanie otwarta tabela bazy danych przy uruchamianiu aplikacji. Patrz metoda Open.
Podłącz bazę danych i NIE otwieraj tabeli (tak samo jak metoda Connect) - Zostanie wykonane połączenie z bazą danych, tabela bazy danych nie zostanie otwarta przy uruchamianiu aplikacji. Patrz metoda Connect.
Notatka:
Połączenie z bazą danych oznacza działanie, kiedy aplikacja jest powiązana do bazy danych. Tą operacją nie jest w pamięci aplikacji wytworzony obraz danych tabeli (ewentualnie kwerendy SQL).
Otwarcie tabeli oznacza działanie, kiedy jest w obszarze pamięci aplikacji wytworzony zbiór wierszy odpowiadających tabelce (ewentualnie kwerendzie SQL).
© MICROSYS, spol. s r.o.