Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Baza danych - zakładka obiektu PmaDatabase

Opis:
Ustawienie parametrów dla pracy z tabelką bazy danych.
Pozycje konfiguracji:
Technologiarodzaj programowego wsparcia dla dostępu do plików bazy danych:
Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO - odpowiednie dla dostępu do plików bazy danych (Access, dBASE, Paradox, Excel, ...).
Dostęp przez ODBC - odpowiednie dla dostępu do plików bazy danych - MSSQL, Oracle, MySQL, Sybase, Informix, .... (następujące metody nie działają: FindFirst, FindLast, FindPrev, FindNext, Create, CreateEnd, CreateField, CreateIndex).
Typ bazy danychTyp tabeli bazy danych według żądanego formytu konkretnej bazy danych. Przy pomocy wyboru można określić jeden z obsługiwanych typów baz danych.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Type.

Baza danych (plik, folder, źródło danych)

Jeżeli byza danych zawiera tylko jedną tabelkę (tzw. jednotabelkowa baza danych np. dBase, PARADOX), wtedy konfigurator służy do określenia ścieżki do foldera plików.

Jeżeli zawiera więcej tabelek (np. Btrieve, Microsoft Access, Excel), wtedy konfigurator służy do określenia nazwy pliku (ewentualnie ze ścieżką).

Nazwy plików jest konieczne wpisać bez rozszerzenia. Pliki baz danych można przewinąć przy pomocy przycisku obok.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Database.

Tabelka (plik)

Jeżeli baza danych zawiera tylko jedną tabelkę (tzw. jednotabelkowa baza danych np. dBase, PARADOX), wtedy konfigurator służy do określenia ścieżki do pliku bazy danych bez rozszerzenia.

Jeżeli zawiera więcej tabelek (np. Btrieve, Microsoft Access, Excel), wtedy konfigurator służy do określenia nazwy tabeli pliku bazy danych.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Table.

UżytkownikNazwa użytkownika (tylko w przypadku baz danych umożliwiających taki dostęp)
HasłoHasło użytkownika (tylko w przypadku baz danych umożliwiających taki dostęp).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Password.

Timeout połączenia z bazą danych [sec]Maksymalny okres czasu, w którym obiekt PmaDatabase będzie czekać na połączenie z bazą danych na serwerze. Jeżeli połączenie z bazą danych nie uda się, wtedy próba połączenia zakończy się błędem - funkcje Connect oraz Open zwraca false oraz w INFO systemie zostanie wpisany błąd. Patrz metoda SetParam.
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy tabelka bazy danych będzie tylko do odczytu, w trakcie działania aplikacji będzie do niej uniemożliwiony zapis.
Wyłączny dostępJeżeli jest zaznaczone, wtedy będzie miał dostęp do tabeli bazy danych maksymalnie jeden użytkownik. Następny użytkownik (inny obiekt PmaDatabase lub inna aplikacja) może z tabelką bazy danych pracować dopiero po zakończeniu pracy poprzedniego użytkownika.
Otwórz tabelkę przy pomocy polecenie SQL SELECTJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas otwierania tabeli zostanie wykonane polecenie w składni języka SQL zdefiniowany w konfiguratorze "Polecenie SQL podczas otwarcia".
Polecenie SQL podczas otwarciaPolecenie SQL typu SELECT w składni języka MS SQL Serwer. Odwoływana tabelka nie może być zgodna z tabelką definiowaną w konfiguratorze "Tabelka (plik)". Polecenie można wybrać dodatkowym przyciskiem.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości OpenSQL.

Sposoby otwarcia tabeliSposoby otwarcia tabeli bazy danych:
Zapytanie dynamiczne (dynaset) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (właściwością FieldValues), przesuwać ją w obu kierunkach (metodami Move, FindFirst, itd.), może do niej zapisywać (przy pomocy właściwości FieldValues). Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) są widoczne również po jej otwarciu. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem nie jest widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie dłuższy niż wybory forwardOnly, snapshot.
Kwerenda statyczna (snapshot) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (właściwością FieldValues), przesuwać ją w obu kierunkach (metodami Move, FindFirst, itd.), nie może do niej zapisywać. Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) nie są widoczne. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem nie jest widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie mniejsze niż wybory dynaset, table.
Kwerenda statyczna jednokierunkowa (forwardOnly) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (właściwością FieldValues), przesuwać ją tylko w jednym kierunku (do przodu) (przy pomocy metody MoveNext), nie może do niej zapisywać. Jakiekolwiek zmiany (w istniejących wierszach, dodanie i usunięcie wierza) wykonane innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) po momencie otwarcia nie są widoczne. Wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie mniejsze niż wybory dynaset, table.
Kwerenda tabelkowa (table) - Użytkownik (obiekt PmaDatabase) może z tabeli odczytywać (właściwością FieldValues), przesuwać ją w obu kierunkach (metodami Move, FindFirst, itd.), może do niej zapisywać (właściwością FieldValues). Zmiany przeprowadzone innym użytkownikiem (innym obiektem PmaDatabase, inną aplikacją) w istniejących wierszach tabeli (w momencie otwarcia) są widoczne również po jej otwarciu. Dodanie i usunięcie wierszy innym użytkownikiem jest widoczne. Nie wspierane większością driverów ODBC (jeżeli został wybrany konfigurator "Typ bazy danych jak ODBC"), czas otwarcia może być względnie dłuższy niż wybory forwardOnly, snapshot.
Otwórz za pomocą SQLPassThroughJeżeli jest zaznaczone, wtedy polecenie SQL SELECT jest przekazane bez syntaktycznej korekcji obiektu PmaDatabase.
Direct opensposób otwarcia obiektu PmaDatabase.
Podczas startusposób połączenia z bazą danych oraz otwierania tabeli.
NIEpodłączaj bazy danych i NIE otwieraj tabeli (nie rób niczego) - podczas startu aplikacji nie zostanie wykonane połączenie z bazą danych oraz nie zostanie otwarta tabelka bazy danych.
Podłącz bazę danych i otwórz tabelę (tak samo jak metoda "Open") - podczas startu aplikacji zostanie wykonane połączenie z bazą danych oraz zostanie otwarta tabelka bazy danych. Patrz metoda Open.
Podłącz bazę danych i NIE otwieraj tabeli (tak samo jak metoda "Connect") - podczas startu aplikacji zostanie wykonane połączenie z bazą danych, tabelka bazy danych nie zostanie otwarta. Patrz metoda Connect.
Notatka:

Połączenie z bazą danych oznacza działanie, kiedy aplikacja jest powiązana z bazą danych. Tą operacją nie jest w pamięci aplikacji wytworzony obraz danych tabeli (ewentualnie kwerendy SQL).

Otvarcie tabeli oznacza działanie, kiedy jest w obszarze pamięci aplikacji wytworzony zbiór wierszy odpowiadających tabelce (ewentualnie kwerendzie SQL).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice