Promotic

ExistTable - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do sprawdzenia istnienia tabeli w bazie danych. Metodę można wywołać tylko jeżeli baza danych jest podłączona (np. przez wywołanie metody Connect) lub otwarta (np. przez wywołanie metody Open).
Składnia:
Boolean ExistTable([Variant vTable])
Parametry:
vTable[opcjonalne] (Variant) nazwa tabeli
Wartość zwrotna:
true - tabela istnieje w bazie danych (określonej właściwością Database)
false - tabela nie istnieje w bazie danych
Notatka:
Sposób wywołania 1) Test na istnienie tabeli określonej w parametrze vTable w bazie danych.
Sposób wywołania 2) Test na istnienie tabeli określonej w konfiguratorze "Tabela (plik)".
1) przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bTable = oDb.ExistTable("Table1");
2) przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bTable = oDb.ExistTable();
© MICROSYS, spol. s r.o.