Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DeleteTable - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Usunie tabelę z bazy danych.
Składnia:
Boolean DeleteTable([Variant vTable])
Wołanie:
b = oDb.DeleteTable(vTable) '1)
b = oDb.DeleteTable '2)
Parametry:
vTable[opcjonalne] (Variant) nazwa tabeli
Notatka:
Metodę można wywołać tylko jeżeli baza danych jest podłączona (np. przez wywołanie metody Connect) lub otwarta (np. przez wywołanie metody Open).
Sposób wywołania 1) Usunięcie tabeli określonej w parametrze vTable w bazie danych określonej właściwością Database (konfigurator "Baza danych (plik, folder, źródło danych)").
Sposób wywołania 2) Usunięcie tabeli określonej właściwością Table (konfigurator "Tabela (plik)") w bazie danych określonej właściwością Database.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice