Update cookies preferences
Promotic

ExecuteSQL - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wykonanie danego polecenia SQL w bazie danych określonej właściwością Database.
Metodę można wywołać jeżeli obiekt PmaDatabase jest podłączony do bazy danych na przykład przez wywołanie metody Connect.
Składnia:
Long ExecuteSQL(String sSQL)
Parametry:
sSQL(String) Polecenie w składni języka SQL
Notatka:
Ta metoda nie umożliwia wykonywania poleceń, które zwracają zbiór wierszy (np. polecenie SELECT).
Jeżeli dane polecenie nie zostało pomyślnie wykonane, wtedy metoda zwraca wartość -1.
Jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC i polecenie zostało pomyślnie wykonane, wtedy metoda zwraca wartość 0.
Polecenie SQL w tej metodzie musi odpowiadać składni bazy danych, do której obiekt jest podłączony.
Jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO, wtedy metoda zwraca ilość zmienionych wierszy tabeli bazodanowej przez dane polecenie.
Polecenie SQL w tej metodzie musi odpowiadać składni SQL stosowanej w systemie PROMOTIC (składnia MS DAO).
Patrz: Opis pracy z obiektem PmaDatabase pracującym z istniejącą tabelą.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sSql = "Polecenie w składni języka SQL";
oDb.ExecuteSQL(sSql);
© MICROSYS, spol. s r.o.