Update cookies preferences
Promotic

FindFirst - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wyszuka w tabeli bazy danych według określonego łańcucha tekstowego od początku tabeli.
Składnia:
Long FindFirst(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Łańcuch tekstowy w składni języka SQL polecenia WHERE określający warunek wyszukiwania
Notatka:
W przypadku pomyślnego wyszukania metoda zwraca indeks wyszukanego rekordu i kursor (bieżącą pozycję) ustawi na wyszukany rekord, w innym przypadku zwraca wartość -1 a bieżąca pozycja pozostaje bez zmian.
Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Wyszuka wartość John Saruman w kolumnie typu String o nazwie "Customer"
n = oDb.FindFirst("Customer = 'John Saruman'");

// Wyszuka pozycję liczbowej
n = oDb.FindFirst("Price > 10000");

// Wyszuka pozycję czasu. Czas jest wprowadzony: - #miesiąc dzień rok godzina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindFirst("Time > #10 24 2024 12:10:37#");
© MICROSYS, spol. s r.o.