Promotic

Execute - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do wykonania danego polecenia SQL w bazie danych określonej właściwością Database. Metodę można wywołać jeżeli obiekt PmaDatabase jest podłączony do bazy danych na przykład przez wywołanie metody Connect.
Składnia:
Long Execute(String sSQL, Long nOptions)
Parametry:
sSQL(String) Polecenie w składni języka SQL
nOptions(Long) Wybór sposobu wykonania danego polecenia
0 - bez dalszych możliwości
64 - Polecenie SQL jest przekazane bez syntaktycznych korekt przy pomocy obiektu PmaDatabase. Można wprowadzić tylko jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO. Patrz notatka.
128 - przy błędzie podczas wykonywania polecenia SQL baza danych zwraca do stanu przed uruchomieniem metody Execute
Notatka:
Ta metoda nie umożliwia wykonywania poleceń polecenie SQL, które zwracają zbiór wierszy (np. polecenie SELECT).

Jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC (lub jest ustawiony na Bezpośredni dostęp do tabeli - DAO i w wywołaniu tej metody jest zastosowana stała 64):
- wtedy polecenie SQL w tej metodzie musi odpowiadać składni bazy danych, do której obiekt PmaDatabase jest podłączony.
- w innym przypadku polecenie SQL w tej metodzie musi odpowiadać składni SQL stosowanej MS DAO. Patrz: Opis pracy z obiektem PmaDatabase pracującym z istniejącą tabelą.
Patrz również:
Przykład:
Wołanie procedury zapisanej w bazie danych MS SQL Serwer o nazwie "proc name"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.Execute("EXECUTE proc_name", 64);
© MICROSYS, spol. s r.o.