Update cookies preferences
Promotic

INFO system

INFO system zawiera zestaw informacji, które można przeglądać w uruchomionej aplikacji w oknie specjalnym. INFO system jest przeznaczony dla projektantów i umożliwia im stwierdzić aktualny stan systemu, stany jego poszczególnych części włącznie z diagnostyką i statystyką. Na przykład można stwierdzić wartości wszystkich danych w aplikacji, uzyskać statystykę pomyślności transmisji danych po łączu szeregowym komputera, wyświetlić teksty diagnostyczne zapisywane w skryptach do pozycji Debug INFO systemu oraz wiele innych informacji.

INFO system można ustawiać w obiekcie PmaRoot:
- Zakaz przeglądania - patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoShow".
- Zakaz edycji wywołania metod - patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
- Niektóre parametry INFO systemu można ustawić w karcie "Ustawienia INFO systemu".


Jak otworzyć INFO system:
W runtime okno INFO systemu można otworzyć:
- z automatycznie wytworzonego paska narzędziowego.
- przy pomocy klawiszy Ctrl-I (patrz Przykład).
W środowisku deweloperskim okno INFO systemu można otworzyć:
- z paska narzędziowego
- przy pomocy klawiszy Ctrl-I (patrz Podstawowa obsługa edytora obiektów Pma).
- w menu " > INFO system"
W przeglądarce internetowej INFO system można otworzyć jeżeli aplikacja PROMOTIC jest Web serwerem oraz jeżeli w aplikacji jest obiekt PmaWebInfo.


Okno INFO systemu składa się z trzech części. W lewej części znajduje się drzewo poszczególnych informacji (pozycji). W środku znajdują się okna kart, w których znajdują się poszczególne informacje (większość informacji ma więcej części i dlatego zostały rozdzielone do kart). W prawej części znajduje się zestaw przycisków:
- Otwórz nowy: Otworzy nowe okno INFO systemu. W ten sposób można otworzyć aż do 3 następne okna (maks. 4). Można wtedy porównywać różne informacje równocześnie.
- Odśwież: Odświeży zawartość okna. Zamiast tego można włączyć automatyczne odświeżanie przy pomocy przycisku "Start".
- Druk do pliku: Zapisze zawartość kart do pliku tekstowego. Poprzedza to otwarcie okna do wprowadzania nazwy pliku (plik jest wstępnie ustawiony według konfiguratora "Drukuj zawartość do pliku"). Można tu również określić, czy ma zostać zapisana tylko wybrana karta lub wszystkie karty konkretnej pozycji. Patrz również metoda Pm.InfoWriteToFile.
- Akcje: W niektórych kartach INFO systemu można wykonywać pewne czynności. Czynności te można wywołać bezpośrednio w przycisku lub prawym przyciskiem myszki (v menu kontekstowym) w wybranej karcie. To można wykonać tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit". Akcje na danej pozycji można wykonać także algorytmicznie przy pomocy metody Pm.InfoAction.
Na przykład:
- Na pozycjach Debug można wykonać skasowanie wszystkich wierszy.
- Na informacjach o obiekcie PmaData lub PmaDataTable można nawet wprowadzić nową wartość.
- Forma wyświetlania wartości liczbowej: Tu można określić w jaki sposób zostaną wyświetlone wartości liczbowe:
- Binary: Wyświetlenie binarne
- Octal: Wyświetlenie oktalowe
- Decimal: (domyślnie) Wyświetlenie dziesiętne
- Hexa: Wyświetlenie heksadecymalne
- Bits: Wyświetlenie bitowe
- Start: Uruchomi / zatrzyma automatyczne odświeżanie wartości.
- Period (s): Period automatycznego odświeżania (w sekundach).


INFO system zapamiętuje sobie swój stan (pozycja i wielkość okna, ostatnia otwarta karta, szerokości kolumn, period wznawiania) i po ponownym otwarciu okna ustawi się według swego ostatniego stanu. Stan ten domyślnie zapisuje się tylko do pamięci i nie zostaje zachowany po wyłączeniu systemu PROMOTIC.
Stan INFO systemu można zapisywać również i w pliku Aplikacja.ini. Wykonuje się to przez ustawienie klucza StoreType w sekcji [InfoSystem] - patrz Opis kluczy w sekcji [InfoSystem].

Następuje lista pozycji w lewym oknie:

Errors

Chyba najważniejszą informacją są globalne błdy aplikacji (pozycja Errors). Jeżeli w uruchomionej aplikacji dojdzie na przykład do dzielenia przez zero, wtedy system oczywiście nie zawiesi się, ale jest to błąd, który zostanie zapisany do INFO systemu. Projektant potem może podejść po kilku dniach do aplikacji, obejrzeć INFO system, stwierdzić do jakich błędów doszło i według tego wykonać poprawki aplikacji. Pozycja Errors jest rozdzielona do kilku kart:
- Global: Lista wszystkich błędów
- Panel: Lista błędów obrazów graficznych
- Script: Lista błędów występujących w skryptach (włącznie z określeniem zdarzenia, liczby linii i kolumny)
- Comm: Lista błędów komunikacyjnych
- Database: Lista błędów w bazach danych. Są to błędy, które wystąpiły w obiektach PmaAdo i PmaDatabase.
- Application: Lista błędów, które dodał projektant przy pomocy metody Pm.InfoErrorAdd.

Wypis błędów globalnych można równolegle wykonywać także do pozycji Debug INFO systemu. Wykonuje się to przez ustawienie klucza "ErrRedir" w pliku Aplikacja.ini.

Warnings

Pod pozycją Warnings na razie znajduje się tylko jedna karta Obsolete. Do tej karty są wypisywane przestarzałe komponenty, która są zastosowane w aplikacji i które w przyszłych wersjach PROMOTIC nie muszą już funkcjonować. Projektant może takie przestarzałe komponenty przenieść do nowych koncepcji.
Patrz: Opis pozycji "Warnings" w INFO systemie..

Debug

O zapis do większości pozycji troszczy się sam system PROMOTIC. Istnieje tylko pozycja Debug z dwoma kartami "Debug1" oraz "Debug2". Projektant może do tych kart sam zapisywać. Wykonuje to przy pomocy metody Pm.Debug. Tekst w parametrze tej metody dołączy się jako nowy wiersz do odpowiedniej karty. Projektant tym sposobem może obserwować, jak działa śledzony proces.
Ilość wierszy w kartach "Debug1" oraz "Debug2" jest ograniczona (domyślnie 1000 wiersz). Przy przekroczeniu tego ograniczenia dochodzi do usunięcia najstarszej linii. Ograniczenie można ustawić w konfiguratorze "Maksymalna ilość wierszy w pozycji "Debug"".
W pliku Aplikacja.ini w sekcji [Log] można ustawić klucz "EnableDebug" tak, że zapis do Debug będzie równolegle wykonywany do pliku Aplikacja.log.

Do pozycji Debug można teraz dodawać następne podelementy użytkownika przy pomocy metod Pm.InfoLogReg oraz Pm.InfoLogAdd.

SYSTEM

W tej zakładce można przeglądać niektóre globalne informacje systemowe. Pozycja SYSTEM jest rozdzielona do kilku kart:
- Application: Różne informacje globalne dotyczące aplikacji, na przykład wersja PROMOTIC (Patrz również: Jak można stwierdzić wersję PROMOTIC), wersja SO Windows, wersja VBScript, czas uruchomienia, folder aplikacji, lokalny adres IP, itd.
- Memory: Informacje o wykorzystaniu pamięci w SO Windows. Patrz również właściwość Pm.MemoryUsage lub Jak monitorować uruchomioną aplikację PROMOTIC.
- Statistics: Statystyka całej aplikacji. Znajdują się tu na przykład informacje:
- ilość uruchomień skryptów oraz ilość błędów uruchomionych skryptów
- ilość otwarć paneli
- ilość zmian w alarmach
- ilość zapisanych trendów
- ilość poprawnych oraz niepoprawnych transmisji komunikacyjnych
itd.
- DisabledObjects: Lista wszystkich zakazanych Pma obiektów. Obiekt można zakazać w konfiguratorze "Zakaż obiekt przy uruchamianiu aplikacji".
- Licence: Przegląd zakupionych licencji do bieżącej aplikacji. Znajdują się tu na przykład informacje:
- Licence medium result: Skrócona treść tekstowa klucza licencyjnego, który jest używany przez aplikację.
- Licence number: Numer klucza licencyjnego, z którym działa dana aplikacja.

Patrz Cennik systemu PROMOTIC oraz Lista typów licencji systemu PROMOTIC.

COMM

Na tej pozycji można stwierdzić informacje (statystyka, wertości bieżące, ustawienie, itd.) dotyczące komunikacji ze źródłami zewnętrznymi. Występują tutaj na przykład:
- Karta ClientLicence oferuje informacje o licencjach sieciowych PmDataClient oraz PmWebClient. Informacje te są również dostępne przy pomocy metody Pm.LicenceInfo.
- Karta Connected_Users oferuje informacje o podłączonych użytkownikach sieciowych.
- Znajdują się tutaj po kolei informacje o stanie driverów komunikacyjnych PROMOTIC. Znajduje się tutaj lista wszystkich wykorzystanych driverów (obiektów PmaComm) i dla każdego są do dyspozycji następujące karty:
- Statistic: Statystyka transmisji, na przykład ilość udanych transmisji, ilość nieŭdanych transmisji pewnych typów, itd.
- State: Stan drivera, na przykład stan opracowania transmisji, parametry transmisji, itd.
- Monitor: Zawartość transmitowanych danych i operacje, które zostały wykonane. Jest to dokładna historia transmisji w formie cyklicznej listy wierszy. Na każdym wierszu jest albo znak (w układzie dziesiątkowym, w układzie szesnastkowym i ASCII) lub jest wykonana akcja z parametrem.
- Log: Ta karta występuje tylko w niektórych rodzajach komunikacji i wyświetla historię operacji w bardziej zrozumiałej formie lecz mniej szczegółowo niż karta "Monitor". Maksymalna ilość wierszy jest 500.
- Pozycja WebServer udostępnia informacje o stanie komunikacji Web (statystyka transmisji HTTP, zawartość kilku ostatnich transmisji, itd.). Niniejsza pozycja znajduje się w INFO systemie tylko jeżeli w aplikacji znajduje się obiekt PmaWeb.
- Pozycja DDE udostępnia informacje o stanie komunikacji DDE. Niniejsza pozycja znajduje się w INFO systemie tylko jeżeli konfigurator "DDE aktywowane" jest zaznaczony.

PmaRoot

W tym elemencie projektant może śledzić aktualny stan jakiegokolwiek Pma obiektu. Na przykład może śledzić bieżące wartości w obiekcie PmaData, może również stwierdzić, ile razy zostanie wywołane zdarzenie dowolnego obiektu, itd.
Pozycja PmaRoot wyświetli się w oknie INFO systemu tylko w uruchomionym runtime (tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoShowApp").
Jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit", wtedy obok niektórych obiektów znajduje się przycisk "Akcje", gdzie można zmienić właściwości (np. w obiekcie PmaData zmieniać właściwość Value zmiennych) lub wołać metody (np. w obiekcie PmaCommGroup wywołać metodę Refresh).

Panels

W tym elemencie, projektant może monitorować aktualny stan dowolnego Pmg obiektu w dowolnym aktualnie otwartym panelu. Na przykład może śledzić bieżące wartości zmiennych w Vars, może śledzić ile razy zostanie wywołane zdarzenie dowolnego obiektu, itd.
Pozycja Panels wyświetli się w oknie INFO systemu tylko w uruchomionym runtime (tylko jeżeli jest spełnione uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoShowApp").

Historia:
Pm9.00.28: Teraz możliwe jest wyświetlenie zawartości dowolnego Pmg obiektu w dowolnym aktualnie otwartym panelu (patrz pozycja Panels).
Pm8.03.15: w środowisku deweloperskim w INFO systemie zostało dodane kompletne drzewo aplikacji obiektów rozpoczynając obiektem PmaRoot. Obok każdego obiektu znajdują się informacje o licencjach wykorzystanych w obiekcie. W obiekcie PmaRoot znajdują sie informacje o potrzebnych licencjach dla całej aplikacji.
Pm8.03.13: (oferowany przy pomocy obiektu PmaWebInfo) w Webie został otwarty w bardzo małym oknie.
Pm8.03.10: Usunięty błąd: Nie wyświetlała się zawartość obiektu PmaInstance.
Pm8.03.00: Teraz można otworzyć większą ilość okien równocześnie - patrz przycisk "Otwórz nowy".
Pm8.02.05: Usunięty błąd: w INFO systemie w trybie runtime czasem doszło do zkasowania zawartości karty "/Errors/Script" (błąd pojawił się w wersji Pm8.2.3)
© MICROSYS, spol. s r.o.