Update cookies preferences
Promotic

InfoWriteToFile - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda zapisze zawartość karty INFO systemu do pliku tekstowego. Czynność ta zostanie wykonana tak samo jak akcja po naciśnięciu przycisku "Druk do pliku" w oknie INFO systemu.
Składnia:
Boolean InfoWriteToFile(String sInfoPath, String sInfoName, String sFile, String sOptions)
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO systemu.
Jest to na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.
Uwaga: nie chodzi tu o ścieżkę w drzewie Pma obiektów. Chodzi o ścieżkę w drzewie przeglądania INFO systemu!
sInfoName(String) Nazwa pozycji, którą jest nazwa karty w INFO systemie.
Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".
Jeżeli zostanie wprowadzone "$all", wtedy zapis zostanie wykonany dla wszystkich kart, którymi dysponuje dana pozycja.
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, do którego mają zostać zapisane dane.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sOptions(String) Określa, w jaki sposób zostanie zapisana zawartość karty. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "add:1;empty:0;header:compact;".
add - Określa zachowanie wobec istniejącego pliku.
0 - przepisanie zawartości pliku
1 (domyślnie) - dodanie na koniec pliku
empty - Określa, czy zapisywać również pustą kartę.
0 (domyślnie) - niezapisywać pustą kartę
1 - zapisywać również pustą kartę
header - Określa jak zapisywać nagłówek karty.
compact (domyślnie) - zapisywać nagłówek w jednym wierszu bez czasu
full - zapisywać nagłówek wielowierszowo wraz z czasem
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
Dodanie listy błędów globalnych do pliku tekstowego Info.txt w folderze aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "Global", "#app:Info.txt", "");
Przykład2:
Patrz Przykład1 w opisie zdarzenia PmaRoot.onAppStopEnd.

Historia:
Pm9.00.16: Nowy parametr sOptions umożliwia określić, w jaki sposób zostanie karta zapisana.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToFile
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.