Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileBinaryWrite - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis zawartości zmiennej typu danych Array (tablica wartości) do pliku binarnego.
Składnia:
FileBinaryWrite(sFile As String, nOffset As Long, nAttr As Long, Values As Variant) As Long
Wołanie:
n = Pm.FileBinaryWrite(sFile, nOffset, nAttr, Values)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

nOffset(Long) Offset bajtowy (przesunięcie), które ustawia początek zapisu do pliku binarnego (np. 10 oznacza zapis od 10. bajtu pliku). Jeżeli wartość jest równa -1, wtedy offset jest ustawiony na koniec pliku. Parametr ma znaczenie tylko dla nAttr=1, w innym przypadku musi być ustawiony nOffset=0.
nAttr(Long) Atrybut bitowy. Może mieć wartość 0 lub być sumą następujących odpowiednich wartości.
1 -

Jeżeli plik już istnieje, wtedy jego zawartość jest przepisana od określonego offsetu (patrz parametr nOffset).

Jeżeli nie jest ustawiona wartość 1, wtedy zawartość całego pliku zostanie usunięta przed zapisem.

2 - Wartość typu String (łańcuch tekstowy) będzie zapisywana bez znacznika końca.

Jeżeli nie jest określona wartość 2, wtedy łańcuch zostanie zapisany do pliku a za nim zostanie dodany jeden bajt o wartości 0 (znacznik końca łańcucha).

Values(Variant) Zmienna typu Array, której pozycje mają zostać zapisane.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość zapisanych bajtów (Uwaga, nie ilość pozycji!). Jeżeli powstał jakikolwiek błąd, wtedy metoda zwraca liczbę ujemną.
Notatka:

Poszczególne pozycje tablicy są zapisywane według swego typu danych następująco:

Typ danych: Ilość zapisywanych bajtów do pliku:
Byte 1
Integer 2
Long 4
Date 8
Bool 1
Single 4
Double 8
String Ilość znaků + 1 (1 dla znaku 0, tylko jeżeli jest określone nAttr=2)
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
Zapis tablicy o 4 pozycjach do pliku. 1. pozycja jest typu danych Long a więc zostaną zapisane 4 bajty. 2. pozycja jest typu danych String a więc zostanie zapisanych 5 bajtów (łącznie z końcowym 0), 3. pozycja jest typu danych Double a więc zostanie zapisanych 8 bajtów oraz 4. pozycja jest typu danych Byte, a więc zostanie zapisany tylko jeden bajt. Ogólnie do pliku zostanie zapisanych 4+5+8+1 bajtów.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Length, Val

Val = Array(CLng(1), "test", CDbl(3.14), true)
Length = Pm.FileBinaryWrite("#data:File.bin", 0, 0, Val)

If Length = 4+5+8+1 Then
  Pm.Debug "Dane zostały zapisane poprawnie"
Else
  Pm.Debug "Danych nie udało się zapisać! Length=" & Length
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileBinaryWrite
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice