Update cookies preferences
Promotic

TestUserInGroup - metoda obiektu Pm

Opis:
Test, czy dany użytkownik jest lub nie jest członkiem określonej grupy użytkowników.
Składnia:
Boolean TestUserInGroup(Long nType, String sGroups, [String sUserId])
Parametry:
nType(Long) Typ sprawdzanego użytkownika
0 - jako użytkownik będzie wykorzystany użytkownik lokalny
1 - jako użytkownik zostanie wykorzystana wartość parametru sUserId
sGroups(String) Lista identyfikatorów grup użytkowników (oddzielonych znakiem przecinek ','), w których będzie wyszukiwany dany użytkownik.
sUserId[opcjonalne] (String) Identyfikator użytkownika lokalnego lub sieciowego
Wartość zwrotna:
true - użytkownik jest członkiem niektórej z przedstawionych grup
false - użytkownik nie jest członkiem żydnej z przedstawionych grup
Notatka:
Jeżeli projektant zbuduje w aplikacji system uprawnień założonych na logicznych grupach użytkowników, wtedy metoda ta umożliwia sprawdzanie w skrypcie, czy zalogowany (albo inny) użytkownik jest członkiem określonej grupy.

Metoda ta nie działa w Web panelach. W Web panelu zamiast tego można zastosować:
- Wywołanie metody projektanta obiektu PmaPanel (patrz karta "Metody"). Informacje o użytkownikowi nie są dostępne bezpośrednio u klienta w Web panelu. Wołanie tej metody spowoduje komunikację z serwerem, metoda zostanie wywołana na serwerze, i za pomocą parametru pContext.User zostanie określona i zwrócona wymagana informacja. Zatem wywołanie metody w końcu po komunikacji z serwerem zwraca wymaganą informację.
Przykład:
Test, czy użytkownik lokalny jest członkiem grupy $OPER lub $ADMIN
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.TestUserInGroup(0, "$OPER,$ADMIN"))
{
// ...
}
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- TestUserInGroup
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.