Promotic

ShellExecute - metoda obiektu Pm

Opis:
Uruchomienie lub wydrukowanie pliku lub dokumentu zarejestrowanego.
Składnia:
Long ShellExecute(String sOperation, String sFile, String sParameters, String sFolder, Long nShow)
Parametry:
sOperation(String) Typ operacji z plikiem. Jeżeli parametr jest pusty łańcuch, wtedy parametrem domyślnym jest wartość "open".
"open" - Plik ma zostać otwarty razem ze skojarzoną aplikacją
"print" - Plik ma zostać wydrukowany
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
sParameters(String) Parametry, których przekazanie aplikacji skojarzonej z uruchamianym plikiem jest konieczne
sFolder(String) Ścieżka do folderu roboczego aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
nShow(Long) Tryb wyświetlenia aplikacji skojarzonej z plikiem:
0 - ukryta
1 - zwykła aktywna
2 - zminimalizowana aktywna
3 - zmaksymalizowana aktywna
4 - zwykła nie aktywna
6 - zminimalizowana nie aktywna
Wartość zwrotna:
Jeżeli operacja przebiegła pomyślnie, wtedy metoda zwraca wartość 0, w innym przypadku zwraca numer błędu:
1 - brak pamięci
3 - określony plik nie został odnaleziony
4 - wprowadzona ścieżka nie została odnaleziona
Notatka:
Metoda służy do uruchamiania lub wydruku pliku *.exe lub pliku zarejestrowanego w SO Windows razem ze skojarzoną aplikacją.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- Pm.CreateProcess (metoda)
Przykład1:
Druk pliku tekstowego "experiment.htm" w InternetExplorerze:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("print", "#app:experiment.htm", "", "#app:", 0);
Przykład2:
Wyświetli systemowe okno Windows drukarki sieciowej "\\SERVER\PRINTER1:"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("", "\\\\\\\\SERVER\\\\PRINTER1", "", "", 0);
Przykład3:
Uruchomomienie aplikacji PowerPointa.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.ShellExecute("open", "C:\\\\PowerPoint\\\\presentation.pps", "", "C:\\\\PowerPoint\\\\", 1);
Przykład4:
Otwarcie lokalnego pliku pdf w przeglądarce internetowej Edge.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPathBrowser = "c:/Program Files (x86)/Microsoft/Edge/Application/";
Pm.ShellExecute("open", sPathBrowser + "msedge.exe", "c:/download/filename.pdf", sPathBrowser, 3);
Aby wyświetlić żądaną stronę internetową w przeglądarce, lepiej jest użyć: CreateProcess lub Otwarcie przeglądarki stron Webowych (/#glob/webbrowser)
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ShellExecute
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.