Promotic

Otwarcie przeglądarki stron Webowych (/#glob/webbrowser)

Przeglądarkę ogólnych stron Webowych można otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. W parametrze sViewPath należy wprowadzić ścieżkę globalną "/#glob/webbrowser".
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, "/#glob/webbrowser", sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry przeglądarki:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.

Parametry przeglądarki:
url(String) Adres URL strony Webowej w pełnuj postaci włącznie z określeniem protokołu (http://, https:// lub file://).
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład:
Otwarcie przeglądarki stron Webowych w samodzielnym oknie
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/webbrowser", "url:https://www.promotic.eu", " target:_blank; dependent:0; ");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.