Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgFrame

Opis:
W obiekcie można otworzyć przeglądarkę dowolnego Pma obiektu (np. PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace). Jeżeli wielkość wkładanej przeglądarki jest większe niż wielkość obiektu, wtedy obiekt zachowa swoją wielkość i uzupełni scrollbary, które umożliwiają udostępnienie całej przeglądarki w obiekcie. Które przeglądarka jest wyświetlana tym Pmg obiektem określa wartość Src.

Włożona przeglądarka zachowuje się jak rzeczywisty Pmg obiekt i nie można jej otworzyć samodzielnie, zamknąć lub przesuwać interakcyjnie za pomocą myszki, lecz tylko poprzez zmianę wartości właściwości Pmg obiektu (w skrypcie, przez powiązanie).

Obiekt ten umożliwia więc rozdzielenie panelu (obszaru roboczego) na poszczególne części tworzone poszczególnymi obiektami PmgFrame, których zawartość może być zmienna. Można więc na przykład wytworzyć panel, rozdzielony pionowo na dwie tak samo duże części (dwa obiekty PmgFrame) i w każdej połowie wyświetlić inną przeglądarkę (np. konkretne agregaty). To, który agregat jest na bieżąco wyświetlony w której połowie można zmieniać dynamicznie (w skrypcie).

Uwaga: Dla większoćsi obiektów Promotic nie można mieć w trybie runtime otwartą jedną przeglądarkę kilkakrotnie. Przeglądarka może być jednocześnie otwarta tylko raz w jednej instancji.

Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
OpenView Otworzy przeglądarkę innego obiektu w tym obiekcie PmgFrame (przestarzałe)
Src Ścieżka do przeglądarki obiektu Promotic
Zdarzenia:

nie ma

Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Frame Właściwości obiektu PmgFrame.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWFrame -> PmgFrame
Pm8.02.00: w obiekcie PmgFrame jest nowa metoda OpenView, która umożliwia otwarcie przeglądarki z parametrem.
Pm8.00.02: w obiekcie PmaWorkspace można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace, patrz Otwarcie przeglądarki.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice