Promotic

Obiekt PmgFrame (Ramka dla innej przeglądarki)

Opis:
W tym obiekcie można otworzyć przeglądarkę dowolnego Pma obiektu (np. PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWorkspace).

Jeżeli wielkość wkładanej przeglądarki jest większe niż wielkość obiektu, wtedy obiekt zachowa swoją wielkość i uzupełni paski przewijania, które umożliwiają udostępnienie całej przeglądarki w obiekcie. Które przeglądarka jest wyświetlana tym Pmg obiektem określa wartość Src.
Włożona przeglądarka zachowuje się jak rzeczywisty Pmg obiekt i nie można jej otworzyć samodzielnie, zamknąć lub przesuwać interakcyjnie za pomocą myszki, lecz tylko poprzez zmianę wartości właściwości Pmg obiektu (w skrypcie, przez powiązanie).
Obiekt ten umożliwia więc rozdzielenie panela (obszaru roboczego) na poszczególne części tworzone poszczególnymi obiektami PmgFrame, których zawartość może być zmienna. Można więc na przykład wytworzyć panel, rozdzielony pionowo na dwie tak samo duże części (dwa obiekty PmgFrame) i w każdej połowie wyświetlić inną przeglądarkę (np. konkretne agregaty). To, który agregat jest na bieżąco wyświetlony w której połowie można zmieniać dynamicznie (w skrypcie).
 
Uwaga: Dla większoćsi obiektów Promotic nie można mieć w runtime otwartą jedną przeglądarkę równocześnie kilkakrotnie. Przeglądarka może być jednocześnie otwarta tylko raz w jednej instancji.
Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
OpenView()Otworzy przeglądarkę innego obiektu w tym obiekcie PmgFrame (przestarzałe)
SrcŚcieżka do przeglądarki obiektu Promotic
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
FrameWłaściwości obiektu PmgFrame.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWFrame -> PmgFrame
Pm8.02.00: W obiekcie PmgFrame jest nowa metoda OpenView, która umożliwia otwarcie przeglądarki z parametrem.
Pm8.00.02: w obiekcie PmaWorkspace można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace.
© MICROSYS, spol. s r.o.