Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgObject (Przodek wszystkich Pmg obiektów)

Opis:
Patrz: PmgObject - Szczegółowy opis obiektu
 
PmgObject jest abstrakcyjnym Pmg obiektem. Nie można go wytworzyć w panelu graficznym aplikacji i nie można go ustawiać.

PmgObject jest rodzicem wszystkich Pmg obiektów w systemie PROMOTIC, tzn. że jego właściwości i metody są odziedziczone przez wszystkie inne Pmg obiekty.

Właściwości i metody:
Blink Włączy/wyłączy migotanie Pmg obiektu
Dx Szerokość Pmg obiektu
Dy Wysokość Pmg obiektu
Enabled Zezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
Focus Stwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych
GetItemInfo Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDx Początkowa szerokość Pmg obiektu
IniDy Początkowa wysokość Pmg obiektu
IniX Pozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniY Pozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOn Określenie, czy kursor myszki znajduje się nad Pmg obiektem
Name Nazwa Pmg obiektu
Parent Zwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm Zwraca Pma obiekt lub do jego podobiektu (przestarzałe)
PmPanel Zwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh Odświeżenie Pmg obiektu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenX Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenY Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTip Tooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewX Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do objektu PmgRoot
ViewY Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do objektu PmgRoot
Visible Ustawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
X Pozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Y Pozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Przestarzałe właściwości i metody:
GetProp Odczyt wartości z właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości
SetProp Zapis wartości do właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości
FullName Nazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiItem -> PmgObject
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice