Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmgObject (Rodzic wszystkich Pmg obiektów)

Opis:
PmgObject jest abstrakcyjnym Pmg obiektem. Nie można go wytworzyć w panelu aplikacji i nie można go ustawiać.
PmgObject jest rodzicem wszystkich Pmg obiektów w systemie PROMOTIC, to znaczy, że jego właściwości i metody są odziedziczone przez wszystkie inne Pmg obiekty.

Obiekt można ulokować do panela z okna "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".

Identyfikator #vars:
W obiekcie PmgObject są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne zdefiniowane w karcie "Zmienne". Identyfikator ten można zastosować:
- w metodach dla dostępu do Pmg obiektów - na przykład metoda Items("/text1/#vars/aaa") zwraca zmienną "aaa" Pmg obiektu "text1".
- w powiązaniu danych "GP - Właściwość Pmg obiektu", gdzie znajduje się również dokładniejszy opis i przykłady dla #vars.
Właściwości i metody:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
GetVarCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektu
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu kontekstowe Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Przestarzałe właściwości i metody:
GetProp()Odczyt wartości z właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości
SetProp()Zapis wartości do właściwości obiektu określonej przez nazwę właściwości
FullNameNazwa Pmg obiektu włącznie z ścieżką tworzoną przez nazwy Pmg obiektów nadrzędnych
Zdarzenia:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu kontekstowego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZakresUstawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
BoxUstawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, wysokości i wysokości Pmg obiektu
PodziałkaUstawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiItem -> PmgObject
© MICROSYS, spol. s r.o.