Promotic

onMousePress - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po naciśnięciu, zwolnieniu, lub podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki na Pmg obiektcie.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) [do odczytu] Typ akcji lewym przyciskiem myszki.
0 - zwolnienie przycisku
1 - naciśnięcie przycisku
2 - dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki
pEvent.Ctrl - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) [do odczytu] Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
pEvent.FocusIn - (Boolean) [do odczytu] Indykacja, czy przez naciśnięcie obiekt uzyskał fokus.
false - Pmg obiekt posiadał fokus już przed naciśnięciem.
true - Pmg obiekt uzyskał fokus po tym naciśnięciu.
pEvent.X - (Long) [do odczytu] Pozycja kusrora myszki na osi X względem do lewej górnej krawędzi Pmg obiektu (w pikselach).
W przypadku Pmg obiektów, które mają obwódkę (patrz konfigurator "Szerokość obwódki") pozycja jest liczona od tej obwódki (tzn. kliknięciem wewnątrz lewej obwódki jest pozycja X ujemna).
pEvent.Y - (Long) [do odczytu] Pozycja kursora myszki na osi Y względem do lewej górnej krawędzi Pmg obiektu (w pikselach).
W przypadku Pmg obiektów, które mają obwódkę (patrz konfigurator "Szerokość obwódki") pozycja jest liczona od tej obwódki (tzn. kliknięciem wewnątrz lewej obwódki jest pozycja Y ujemna).
Notatka:
- Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.


Uwaga 1: Zawsze trzeba sprawdzać właściwość pEvent.Action (patrz Przykład).
Jeżeli właściwość nie byłaby sprawdzana, wtedy skrypt w zdarzeniu onMousePress będzie wywołany dwukrotnie, ponieważ jeżeli użytkownik naciśnie i zwolni przycisk myszki, wtedy zdarzenie onMousePress zostanie wywołane dwukrotnie (za każdym razem z innym parametrem pEvent.Action).
Uwaga 2: Do skryptu w przypadku, kiedy jest testowana akcja z pEvent.Action=1, NIE JEST odpowiednie umieszczanie metod wywołujących inne okno na pulpit (np. Pm.InputBox, itd.).
Jeżeli taka metoda zostanie wykorzystana, wtedy może to spowodować następujące NIEwywołanie akcji z pEvent.Action=0. Skrypty wywołujące dalsze okna trzeba umieszczać do sekcji otestowania akcji na wartość 0.


Zdarzenie to zostanie wywołane tylko po naciśnięciu lewego przycisku myszki.
Prawy przycisk myszki (tzn. wołanie menu kontekstowego) można obsłużyć w zdarzeniu onMenuFill.
Środkowy przycisk myszki narazie nie jest wspierany w celu wywołania dowolnego zdarzenia.
Patrz również:
- PmgObject.onKeyPress (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 0)
{
// wykonaj coś, jeżeli zostanie zwolniony przycisk myszki
if (pEvent.Ctrl)
{
// Jeżeli dodatkowo był jeszcze naciśnięty klawisz Ctrl, wtedy wykonaj jeszcze coś dodatkowego
}
}

Historia:
Pm8.03.06: Nowy parametr pEvent.FocusIn.
© MICROSYS, spol. s r.o.