Update cookies preferences
Promotic

Visible - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Ustawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu.
Składnia:
Boolean Visible
Wartości:
true - obiekt jest widzialny
false - W innym przypadku
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Widoczny" tego obiektu.
 
W niewidzialnym obiekcie i w nim zagnieżdżonych Pmg obiektach z powodów optymalizacji nie jest dokonywany "Refresh".

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bVisible = oObject.Visible;   // Odczyt z właściwości
oObject.Visible = true;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm8.03.26: Usunięty błąd: Czasami nie działało ustawianie w skrypcie lub powiązaniem danych.
© MICROSYS, spol. s r.o.