Update cookies preferences
Promotic

onMenuSelect - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane przy wyborze pozycji z menu kontekstowego Pmg obiektu.
Zdarzenie można zastosować na przykład do sterowania Pmg obiektu przy pomocy menu kontekstowego Pmg obiektu wywoływanego prawym przyciskiem myszki.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Name - (String) [do odczytu] Identyfikator wybranej pozycji menu. Ten identyfikator jest definiowany podczas dodawania pozycji przy pomocy metody PmMenu.AddMenu.
Notatka:
- Zdarzenie to zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.
Patrz również:
- PmgObject.onMenuFill (zdarzenie)
- PmMenu (obiekt)
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r.o.