Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuFill - zdarzenie objektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem. W tym zdarzeniu można menu wypełnić, jest to właściwie wymóg na wytworzenie menu. Ponieważ zdarzenie jest wykonywane przy każdym wyświetleniu menu na nowo, to wytwarzane menu może mieć zawsze inną zawartość wytworzoną przez ten skrypt.

Jeżeli użytkownik wybierze w tym sposobem wypełnionym menu lokalnym niektórą z pozycji, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onMenuSelect.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Menu - (Object) Obiekt typu PmMenu, który przedstawia listę pozycji menu (lokalnego lub systemowego). Na początku obiekt nie posiada żadnej pozycji. W tym zdarzeniu można przy pomocy metody AddMenu wypałnić obiekt wymaganymi pozycjami i wytworzyć w ten sposób dowolne menu. Uwaga! Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu´późniejszego zastosowania.
Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.
 
Zdarzenie jest wywołane w obiekcie PmgButton również po naciśnięciu lewego przycisku myszki jeżeli jest ustawiony konfigurator "Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki".
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice