Promotic

onMenuFill - zdarzenie obiektu PmgObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem.
W tym zdarzeniu można menu wypełnić, jest to właściwie wymóg na wytworzenie menu. Ponieważ zdarzenie zostanie wywołane przy każdym wyświetleniu menu na nowo, i dlatego wytwarzane menu może mieć za każdym razem inną zawartość wytworzoną przez ten skrypt.
Jeżeli użytkownik wybierze w tym sposobem wypełnionym menu lokalnym niektórą z pozycji, wtedy zostanie wywołane zdarzenie onMenuSelect.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmgObject obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Menu - (Object) [do odczytu] Obiekt typu PmMenu, który przedstawia listę pozycji menu (lokalnego lub systemowego). Na początku obiekt ten nie posiada żadnej pozycji. W tym zdarzeniu można przy pomocy metody AddMenu wypałnić obiekt ten wymaganymi pozycjami i wytworzyć w ten sposób dowolne menu. Uwaga! Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu´późniejszego zastosowania.
Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator "Sterowanie aktywne" jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmgRoot, PmgActiveX.


Zdarzenie jest wywołane w obiekcie PmgButton również po naciśnięciu lewego przycisku myszki jeżeli jest ustawiony konfigurator "Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki".
Patrz również:
- PmMenu (obiekt)
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.