Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetPar - metoda obiektu PmgObject

Opis:
Odczyt wartości parametru Pmg obiektu. Jeżeli określony parametr nie znajduje się w danym obiekcie, wtedy jest wyszukiwany w przodkach tego obiektu aż w końcu jest wyszukiwany w parametrach obiektu PmgRoot.
Składnia:
Variant GetPar(String sPar, [Long nAttr])
Parametry:
sPar(String) Nazwa parametru (rozróżnia duże/małe litery).
nAttr[opcjonalne] (Long) Dodatkowe atrybuty do stwierdzania parametru.
0 (domyślnie) - Wartość zwrotna jest typu String.
1 - Wartość zwrotna jest typu Long.

Jeżeli wartość nie można skonwertować na liczbę całkowitą, wtedy metoda zwraca wartość NaN - można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid.

Wartość zwrotna:
Zwraca wartość parametru.

Jeżeli wystąpi błąd, wtedy metoda zwraca: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid).

Notatka:
Parametr można odczytywać:
- w skrypcie przy pomocy metody GetPar.
- w konfiguratorach przy pomocy makro wyrażenia $.par (np. przy definicji powiązań danych).

Oby dwa zastosowania odczytują parametr sposobem kaskadowym, tzn. jeżeli obiekt, w którym makro/metoda jest zastosowana nie posiada takiego parametru, wtedy parametr jest wyszukiwany w jego rodzicu (w obiekcie, do którego jest zagnieżdżony) aż w końcu jest wyszukiwany w obiekcie PmgRoot.

 
Metoda działa również dla Web paneli.
Patrz również:
Przykład:
Odczyt wartości parametru abc. Parametr ten może być zdefiniowany w Pmg obiekcie oItem lub jego przodkach.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = pMe.Items("/Panel0");
var x = oItem.GetPar("abc");

Historia:
Pm8.03.26: Uogólnienie o parametr nAttr. Można określić, by metoda metoda zwraca wartość typu danych Long (inaczej zwraca zawsze jako String).
Pm8.02.03: przy pomocy metody GetPar był osiągalny tylko pierwszy parametr.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice