Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgRoot oraz PmgInstance.
Pozycje konfiguracji:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

Typ obiektuTyp Pmg obiektu.
Ścieżka do obiektuNazwa obiektu włącznie z pełną ścieżką. Tekst ten można wstawić jako pierwszy argument metody PmgObject.Items. Patrz metoda GetPathName.
WidocznyOkreśla, czy dany Pmg obiekt będzie w trybie runtime widoczny (tym samym również aktywny).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

Sterowanie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy działają czynności nad danym Pmg obiektem, jak na przykład kliknięcie myszką, edycja, itd. (domyślnie).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy obiekt (oraz jego podobiekty) nie uzyskają fokus i nie zostaną wywołane zdarzenia na przykład: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.

Wykreśl tło pod obiektemJeżeli jest zaznaczone, wtedy obiekt będzie wykreślany w następujący sposób: najpierw zostanie wyrysowane tło pod obiektem (przeźroczyste miejsca w Pmg obiekcie) i dopiero po tym zostanie wyrysowany właściwy Pmg obiekt. Jest zatem konieczne jego zakreślenie, jeżeli w przypadku odświeżania obiektu zachodzi konieczność odświezenia również tła pod tym Pmg obiektem.
Wyrysować obwódkę wokół obiektu z fokusemJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyrysowana obwódka (cienki prostokąt wokół obiektu) jeżeli obiekt uzyska fokus.
Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszkiJeżeli jest zaznaczone, wtedy można menu lokalne Pmg obiektu otworzyć naciśnięciem lewym przyciskiem myszy lub klawiszem spacja. W innym przypadku standardowo można otworzyć menu lokalne Pmg obiektu prawym przyciskiem myszy.

Menu lokalne Pmg obiektu można wytworzyć przez wypełnienie zdarzenia: onMenuFill oraz onMenuSelect (patrz Przykład w opisie obiektu AddMenu).

Parametry Pmg obiektuLista oraz konfiguracja parametrów obiektu zdefiniowanych przez użytkownika.

Jest to tekst w formacie KeyVal.

Tekst tooltipaW tym miejscu określa się tekst (tooltip), który będzie wyświetlany w uruchomionej aplikacji (jeżeli zostaną spełnione warunki do wywołania tooltipa). To znaczy, że jeżeli kursor myszki zostanie na sekundę nad danym Pmg obiektem, wtedy pojawi się mniejsze okno zawierające wprowadzony tekst. Okno to po określonym czasie (około 15 sekund) zostanie automatycznie zamknięte.
 
- Tekst może mieć nawet kilka wierszy. Nowy wiersz określa się za pomocą Ctrl+Enter.
- Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ToolTip.
- Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
- Ten konfigurator nie działa w przypadku:
- PmgRoot obiekt.
- PmgRasterImage obiekt, który w obiekcie PmgRoot tworzy tło całego panela - patrz konfigurator "PmgRoot > Panel".
Obiekt ZAKAZANY ...Następujące konfiguratory służą do zakazania wyświetlania Pmg obiektu w trybie runtime podczas pewnego rodzaju wyświetlenia.

Wymagany rodzaj wyświetlenia można nasymulować w pasku narzędzi edytora grafiki, pozycja (Wybór trybu wyświetlenia).

Obiekt ZAKAZANY w trybie runtimeJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest wykorzystany. W tym przypadku ustawienie pozostałych konfiguratorów zakazowych nie ma znaczenia.

Konfigurator ten można również zmieniać za pomocą munu kontekstowego:

Obiekt ZAKAZANY w panelu PromoticJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany przy wyświetlaniu w oknie obiektu PmaPanel.
Obiekt ZAKAZANY w Web paneluJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany do wyświetlania w sieci Web.
Obiekt ZAKAZANY podczas drukuJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w trybie runtime nie jest zastosowany przy wydruku panelu.

Otwarty panel można drukować wewnątrz panela przy pomocy metody PmgRoot.Print, zamknięty panel można drukować przy pomocy metody PmaPanel.Print.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice