Promotic

Obiekt - karta obiektu PmgObject

Opis:
Ta karta razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich Pmg obiektów z wyjątkiem: PmgRoot oraz PmgInstance.
Konfiguratory:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obiektuTyp Pmg obiektu.
Ścieżka do obiektuNazwa obiektu włącznie z pełną ścieżką. Tekst ten można wstawić jako pierwszy parametr metody PmgObject.Items. Patrz metoda GetPathName.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgPrototype.
Edycja tekstowa obiektuOtworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
WidocznyOkreśla, czy dany Pmg obiekt będzie w runtime widoczny (tym samym również aktywny).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgInstance.
Sterowanie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy działają czynności ponad Pmg obiektem, jak na przykład kliknięcie myszką, edycja, itd. (domyślnie).
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy obiekt (oraz jego podobiekty) nie uzyskają fokus i nie zostaną wywołane zdarzenia na przykład: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgInstance.
Wykreśl tło pod obiektemJeżeli jest zaznaczone, wtedy obiekt będzie wykreślany w następujący sposób: najpierw zostanie wyrysowane tło pod obiektem (przeźroczyste miejsca w Pmg obiekcie) i dopiero po tym zostanie wyrysowany właściwy Pmg obiekt. Jest zatem konieczne jego zakreślenie, jeżeli w przypadku odświeżania obiektu zachodzi konieczność odświezenia również tła pod tym Pmg obiektem.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgInstance.
Wyrysować obwódkę wokół obiektu z fokusemJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyrysowana obwódka (cienki prostokąt wokół obiektu) jeżeli obiekt uzyska fokus.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgInstance.
Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszkiJeżeli jest zaznaczone, wtedy menu lokalne Pmg obiektu można otworzyć naciśnięciem lewym przyciskiem myszki lub klawiszem spacja. W innym przypadku standardowo można otworzyć menu lokalne Pmg obiektu prawym przyciskiem myszki.
Menu lokalne Pmg obiektu można wytworzyć przez wypełnienie zdarzenia: onMenuFill oraz onMenuSelect (patrz Przykład w opisie obiektu AddMenu).
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgInstance.
Parametry Pmg obiektuLista oraz konfiguracja parametrów obiektu zdefiniowanych przez użytkownika.
Jest to tekst w formacie KeyVal.
Tekst tooltipaW tym miejscu określa się tekst (tooltip), który będzie wyświetlany w uruchomionej aplikacji (jeżeli zostaną spełnione warunki do wywołania tooltipa). To znaczy, że jeżeli kursor myszki zostanie na sekundę nad danym Pmg obiektem, wtedy pojawi się mniejsze okno zawierające wprowadzony tekst. To okno po określonym czasie (około 15 sekund) zostanie automatycznie zamknięte.

- Tekst może mieć nawet kilka wierszy. Nowy wiersz określa się za pomocą Ctrl+Enter.
- Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ToolTip.
- Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
- Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów:
- PmgRasterImage obiekt, który w obiekcie PmgRoot tworzy tło całego panela - patrz konfigurator "PmgRoot > Panel".
Obiekt ZAKAZANY ...Następujące konfiguratory służą do zakazania wyświetlania Pmg obiektu w runtime podczas pewnego rodzaju wyświetlenia.
Wymagany rodzaj wyświetlenia można nasymulować w pasku narzędzi edytora grafiki, pozycja (Wybór trybu wyświetlenia).
Obiekt ZAKAZANY w runtimeJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w runtime nie jest wykorzystany. W tym przypadku ustawienie pozostałych konfiguratorów zakazowych nie ma znaczenia.
Ten konfigurator można również zmieniać za pomocą munu kontekstowego: Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgPrototype.
Obiekt ZAKAZANY w panelu lokalnymJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w runtime nie jest zastosowany przy wyświetlaniu w oknie obiektu PmaPanel.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgPrototype.
Obiekt ZAKAZANY w panelu WebowymJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w runtime nie jest zastosowany do wyświetlania w Webie.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgPrototype.
Obiekt ZAKAZANY podczas drukuJeżeli jest zaznaczone, wtedy Pmg obiekt w runtime nie jest zastosowany do druku panela.
Otwarty panel można drukować wewnątrz panela przy pomocy metody PmgRoot.Print, zamknięty panel można drukować przy pomocy metody PmaPanel.Print.
Ten konfigurator nie jest dostępna dla obiektów: PmgRoot, PmgPrototype.
© MICROSYS, spol. s r.o.