Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgWCheck (Pole wyboru)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmgButtonState - patrz Pole wyboru (Checkbox).
 
Obiekt służy do wprowadzenia lub wyświetlenia wartości TAK/NIE (typ Boolean, wartości 1 lub 0). Jeżeli użytkownik zmieni wartość (np. kliknięciem myszki) wtedy zostanie wywołane zdarzenie onDataEditAccept.

Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.

 
Wartość jest przechowywana we właściwości Value. Jego ewentualne powiązanie danych określa zmienną, do której będzie w trybie runtime przenoszona wartość pole wyboru (Checkboxu), i to zawsze w momencie zakończenia wprowadzania nowej wartości, patrz zdarzenie onDataEditAccept. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna powiązania danych jest zmieniana także przez inne metody, wtedy zmiana tej zmiennej zostaje wyświetlona.

Konfigurator "Jak przycisk" zmienia wygląd CheckBoxu na przycisk dwustanowy, przy wartości 1 wciśnięty i przy wartości 0 podniesiony.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorItem Kolor tła
Tekst Tekst opisu
Value Wartość pola wyboru
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zmianie wartości obiektu
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Checkbox Właściwości obiektu PmgWCheck.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiWCheck -> PmgWCheck
Pm8.01.03: został w Web panelu przesunięty o 4 piksele
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice