Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgNumber (Numer)

Opis:
Obiekt służy do wyświetlenia i edycji wartości liczbowych.

Zawartość obiektu można powiązać z danymi w konfiguratorze "Wartość". Wtedy obiekt wyświetla bieżącą wartość dowolnej zmiennej w systemie PROMOTIC lub wartość wyrażenia ogólnego.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu
FontId Identyfikator czcionki
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po dokończeniu edycji wartości obiektu
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Liczba Właściwości tekstu.

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiText -> PmgNumber
Pm8.02.14: Nie działały powiązania danych dla konfiguratorów Zakres dolny oraz Zakres górny.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice