Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgAnimImage (Ilustracja animowana)

Opis:
Pmg obiekt służy do wyświetlenia ilustracji animowanych (GIF).
 
Obiekt PmgAnimImage umożliwia:
- kolor tła (patrz konfigurator "Kolor tła")
- włączenie animacji (patrz konfigurator "Animacja aktywna")
 
Pmg obiekt nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant aplikacji musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji - odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do owego pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
ColorBg Kolor tła
PlayEnabled Uruchomienie/zatrzymanie animacji
Src Nazwa pliku ze ścieżką do pliku animowany GIF
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Image Właściwości animacji.
Patrz również:
- PmgRasterImage (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiAnimImage -> PmgAnimImage
Pm8.02.00: Wyświetla animowane pliki GIF.

Obiekt ten jest dla zwykłych animacji dogodniejszym niż dotychczasowy obiekt PmgVideo, który służy do odtwarzania plików avi.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice