Promotic

Obiekt PmgCanvas (Obszar do rysowania)

Opis:
Patrz: PmgCanvas - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt PmgCanvas umożliwia rysowanie prostych oraz złożonych kształtów animowanych w grafice 2D. Rysuje się skryptem (JavaScript) w zdarzeniu onDraw z wykorzystaniem metod oraz właściwości powierzchni do rysowania CanvasCtx (ewentualnie elementem rozszerzającym CanvasCtxExt). Umożliwia rycować proste obrazki (zastąpienie ikon), ale również złożone, graficznie bogate obrazki (zastąpienie mierników, itd.).
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmgObject.
Właściwości i metody tego obiektu:
CtxReset()Ustawienie CanvasCtx do niezinicjowanego pustego stanu
Właściwości i metody odzidziczone z obiektu PmgObject:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
Blink()Włączy/wyłączy miganie Pmg obiektu
DxSzerokość Pmg obiektu
DyWysokość Pmg obiektu
EnabledZezwolenie/zakaz sterowania, tzn. manipulacji z obiektem przez użytkownika
FocusStwierdzi/ustawi fokus Pmg obiektu
GetChildByIndex()Zwraca zagnieżdżony Pmg obiekt określony przez jego kolejność
GetChildCount()Zwraca ilość zagnieżdżoych Pmg obiektów
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetItemInfo()Zwraca specjalną informację o Pmg obiektcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pmg obiektu (lub jego przodków)
IniDxPoczątkowa szerokość Pmg obiektu
IniDyPoczątkowa wysokość Pmg obiektu
IniXPozycja początkowa X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
IniYPozycja początkowa Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do obiektu nadrzędnego
Items()Zwraca odniesienie do Pmg obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
MouseOnOkreślenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
NameNazwa Pmg obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmg obiektu
Pm()Zwraca Pma obiekt (przestarzałe)
PmPanelZwraca odniesienie do obiektu PmaPanel, w którym znajduje się dany Pmg obiekt
Refresh()Odświeżenie Pmg obiektu
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu PmgRoot
ShowMenu()Otworzy menu lokalne Pmg obiektu
ScreenXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ScreenYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do ekrenu komputera
ToolTipTooltip (tekst) Pmg obiektu
Vars()Zwraca zmienną Pmg obiektu
ViewXPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
ViewYPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względna do obiektu PmgRoot
VisibleUstawia widoczność/niewidoczność Pmg obiektu
XPozycja X lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
YPozycja Y lewego górnego rogu Pmg obiektu względem do Pmg obiektu nadrzędnego
Zdarzenia odziedziczone z obiektu PmgObject:
onStartJest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panela
onStopJest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panela
onRefreshJest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onKeyPressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMousePressJest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onMenuFillJest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszki ponad Pmg obiektem
onMenuSelectJest wywołane przy wyborze pozycji z menu lokalnego Pmg obiektu
onModeChangeJest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onFocusInJest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOutJest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
PozycjaUstawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
ZmienneLista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
MetodyDefinicja metody projektanta Pmg obiektu
DrawZdarzenie onDraw do rysowania na powierzchni do rysowania CanvasCtx.
CanvasWłaściwości obiektu PmgCanvas.
Patrz również:
- CanvasCtx (obiekt)
- CanvasCtxExt (obiekt)
- Zdarzenie onDraw

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiCanvas -> PmgCanvas
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Odczytana wartość koloru była niepoprawna (na przykład właściwości strokeStyle).
Pm8.03.13: Usunięty błąd: Dochodziło do ubytku pamięci podczas niepoprawnego (nie w parach) wołania metod save oraz restore.
Pm8.03.08: Dla tego obiektu zostało stworzone (narazie proste) narzędzie do rysowania, przy pomocy którego można narysować obrazek w sposób graficzny a narzędzie zapisze go w formie skryptu.
Narzędzie to będzie w następnych wersjach ougólniane tak, by umożliwiało wszelkie graficzne możliwości oraz by potrafiło nie tylko tworzyć ale również odczytać skrypt.
Narzędzie do rysowania można aktualnie wywołac z następujących miejsc:
- Wybrać konfigurację wstępną / Obrazek / Narysowanie obrazka PmgCanvas lub
- W karcie "Draw" - podczas tworzenia nowej metody należy wybrać wybór "rysowanie obrazka PmgCanvas" lub
- W karcie "Draw" - w menu lokalnym edytora skryptu należy wybrać Canvas editor ....
Pm8.03.04:
- W karcie "Draw" można teraz wytwarzać pomocnicze metody do rysowania. W zdarzeniu onDraw nie trzeba pisać cały skrypt rysowania, ale można w niej wołać metody pomocnicze. Dzięki temu skrypt rysowania stanie się bardziej przejrzystym.
- Nowy obiekt CanvasCtxExt do rysowania, który rozszerza możliwości rysowania o transformacje odwracania deformacyjnego. Obiekt jest podczas rysowania dostępny poprzez parametr pEvent.CtxExt.
Pm8.02.11: nowa konfiguracja wstępna dla inteligentnych zaworów oraz pomp.
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.