Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgCanvas (Obszar do rysowania)

Opis:
Patrz: PmgCanvas - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt PmgCanvas umożliwia rysowanie prostych oraz złożonych kształtów animowanych w grafice 2D. Rysuje się skryptem (JavaScript) w zdarzeniu onDraw z wykorzystaniem metod oraz właściwości powierzchni do rysowania CanvasCtx (ewentualnie elementem rozszerzającym CanvasCtxExt). Umożliwia rycować proste obrazki (zastąpienie ikon), ale również złożone, graficznie bogate obrazki (zastąpienie mierników, itd.).
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
CtxReset Ustawienie CanvasCtx do niezinicjowanego pustego stanu
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Draw Zdarzenie onDraw do kreślania na powierzchni do rysowania CanvasCtx.
Canvas Właściwości obiektu PmgCanvas.
Patrz również:
- CanvasCtx (obiekt)
- CanvasCtxExt (obiekt)
- Zdarzenie onDraw

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiCanvas -> PmgCanvas
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Odczytana wartość koloru (na przykład właściwości strokeStyle) była niepoprawna.
Pm8.03.13: Usunięty błąd: Dochodziło do ubytku pamięci podczas niepoprawnego (nie w parach) wołania metod save oraz restore.
Pm8.03.08: Dla tego obiektu zostało stworzone (narazie proste) narzędzie do rysowania, przy pomocy którego można narysować obrazek w sposób graficzny a narzędzie zapisze go w formie skryptu.

Narzędzie to będzie w następnych wersjach ougólniane tak, by umożliwiało wszelkie graficzne możliwości oraz by potrafiło nie tylko tworzyć ale również odczytać skrypt.

Narzędzie do rysowania można aktualnie wywołac z następujących miejsc:

- Wybrać konfigurację wstępną / Obrazek / Narysowanie obrazka PmgCanvas lub
- W karcie "Draw" - podczas tworzenia nowej metody należy wybrać wybór "rysowanie obrazka PmgCanvas" lub
- W karcie "Draw" - w menu lokalnym edytora skryptów należy wybrać Canvas editor ....
Pm8.03.04:
- W karcie "Draw" można teraz wytwarzać pomocnicze metody do kreślania. W zdarzeniu onDraw nie trzeba pisać cały skrypt rysowania, ale można w niej wołać metody pomocnicze. Dzięki temu skrypt rysowania stanie się bardziej przejrzystym.
- Nowy obiekt CanvasCtxExt do kreślania, który rozszerza możliwości rysowania o transformacje odwracania deformacyjnego. Obiekt jest podczas rysowania dostępny poprzez parametr pEvent.CtxExt.
Pm8.02.11: nowa konfiguracja wstępna dla inteligentnych zaworów oraz pomp.
Pm8.02.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice