Promotic

Obiekt CanvasCtxExt (Obiekt CanvasCtxExt)

Opis:
Tym obiektem system PROMOTIC rozszerza możliwości rysowania standardyzowanego obiektu CanvasCtx o metody, które upraszczają projektantowi PROMOTIC tworzenie algorytmów do rysowania w obiekcie PmgCanvas.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
- Obiekt ten jest dostępny tylko przy pomocy parametru pEvent.CtxExt (w obiekcie PmgCanvas w karcie "Draw" w zdarzeniu onDraw oraz w metodach pomocniczych).


Obiekt CanvasCtx jest standardyzowany oraz niezależny od systemu PROMOTIC. W sysytemie PROMOTIC zaimplementowano własny obiekt CanvasCtxExt (Ext = Extension), który rozszerza funkcjonalności rysowania dla prostszego oraz ogólniejszego stosowania.
Właściwości i metody:
prepareDrawRect()Wykona transformację, która określony prostokąt w specjalny sposób przesunie, odwróci oraz przewróci
isReset()Stwierdzi, czy obszar do rysowania zawiera zawartość graficzną z poprzedniego rysowania

Historia:
Pm8.03.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.